شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

الوار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 411 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 403 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 388 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 376 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.22%