کالایاب
شاخص یاب

الوار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 358 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 354 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.03%