شاخص یاب

الوار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 334 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 370 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.47%