کالایاب
شاخص یاب

الوار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 385 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 384 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 379 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 356 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.53%