شاخص یاب

الوار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 365 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 403 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 61.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 460 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 118.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 34.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 514 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 172.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50.51%