شاخص یاب

الوار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 335 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 326 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 368 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 450 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 110.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32.63%