شاخص یاب

الوار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 521 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 36.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 539 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 54.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 572 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 87.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 539 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 54.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.16%