کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / الوار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 389 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 386 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 380 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 357 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.17%