بازار آمریکا / الوار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 612 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 596 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 538 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 61.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 99.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.86%