شاخص یاب

بازار آمریکا / الوار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 368 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 399 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 54 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 462 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 117 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 512 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 48.41%