شاخص یاب

بازار آمریکا / الوار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 351 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 332 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 27.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 359 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 442 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 82.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.98%