شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / الوار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 402 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 407 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 392 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 378 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.04%