شاخص یاب

بازار آمریکا / الوار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 340 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 337 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 334 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 368 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.8%