شاخص یاب

بازار آمریکا / الوار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 534 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 542 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 569 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 48.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 533 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.36%