preload

الوار

  • نرخ فعلی:424
  • بالاترین قیمت روز:430
  • پایین ترین قیمت روز:423
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.24%
  • نرخ بازگشایی بازار:429.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۳۶
  • نرخ روز گذشته:429
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
424 ریال22:36:08
423 ریال22:30:52
423.5 ریال22:26:52
424 ریال22:23:54
424.5 ریال22:18:22
424 ریال21:20:59
423.5 ریال21:11:56
424 ریال20:38:59
424.5 ریال20:33:11
424 ریال20:03:22
423.5 ریال19:51:22
423 ریال19:48:06
424.5 ریال19:33:28
424 ریال19:27:13
425 ریال19:18:08
425.5 ریال19:08:59
425 ریال18:59:58
424.5 ریال18:51:13
425 ریال18:48:01
426 ریال18:42:12
426.5 ریال18:33:12
425.5 ریال18:29:52
426 ریال1:33:16
426.5 ریال1:30:01
426 ریال1:20:58
426.5 ریال1:14:36
426 ریال1:02:57
426.5 ریال0:59:57
428 ریال0:53:39
428.5 ریال0:50:42
429 ریال0:38:39
429.5 ریال0:26:56
430 ریال0:23:49
429.5 ریال0:17:46
نظرات