شاخص یاب

گندم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 168 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 169 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 171 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.04%