کالایاب
شاخص یاب

گندم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 146 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 146 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.86%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 153 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 159 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.98%