شاخص یاب

گندم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 172 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 170 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 174 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.89%