کالایاب
شاخص یاب

گندم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 155 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 158 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 161 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 166 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.82%