کالایاب
شاخص یاب

شکر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 340 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 342 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 344 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 346 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.16%