شاخص یاب

شکر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 348 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 344 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 347 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 338 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.5%