شاخص یاب

شکر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 342 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 357 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 341 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 338 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.92%