شاخص یاب

شکر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 340 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 343 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 338 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 347 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.33%