شاخص یاب

قهوه

  • نرخ فعلی:1506
  • بالاترین قیمت روز:1515
  • پایین ترین قیمت روز:1496
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,501
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۹:۴۱
  • نرخ روز گذشته:1,510
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4

نمودار کندل استیک قهوه در روز جاری

نمودار کندل استیک قهوه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,506 ریال16:09:41
1,507 ریال16:07:12
1,506 ریال16:06:48
1,507 ریال16:05:59
1,508 ریال16:01:54
1,511 ریال15:50:31
1,510 ریال15:37:12
1,511 ریال15:35:52
1,510 ریال15:34:18
1,509 ریال15:29:35
1,510 ریال15:23:51
1,511 ریال15:21:23
1,510 ریال15:19:36
1,511 ریال15:19:14
1,510 ریال15:19:08
1,511 ریال15:16:06
1,512 ریال15:13:35
1,513 ریال15:10:00
1,515 ریال15:05:19
1,514 ریال15:04:07
1,515 ریال15:02:19
1,514 ریال15:02:12
1,515 ریال14:59:40
1,514 ریال14:59:06
1,515 ریال14:54:18
1,514 ریال14:53:44
1,513 ریال14:53:34
1,514 ریال14:53:12
1,513 ریال14:52:39
1,514 ریال14:50:36
1,513 ریال14:48:24
1,514 ریال14:47:07
1,513 ریال14:45:45
1,514 ریال14:45:35
1,513 ریال14:44:07
1,514 ریال14:43:38
1,513 ریال14:42:06
1,514 ریال14:39:38
1,513 ریال14:38:07
1,514 ریال14:37:28
1,513 ریال14:31:13
1,512 ریال14:31:08
1,513 ریال14:29:07
1,512 ریال14:27:39
1,513 ریال14:27:28
1,512 ریال14:24:13
1,513 ریال14:19:22
1,514 ریال14:17:54
1,513 ریال14:17:33
1,512 ریال14:17:28
1,511 ریال14:17:17
1,510 ریال14:16:34
1,509 ریال14:15:51
1,510 ریال14:14:33
1,509 ریال14:13:40
1,508 ریال14:11:17
1,509 ریال14:11:07
1,508 ریال14:09:42
1,507 ریال14:09:27
1,508 ریال14:09:06
1,507 ریال14:06:12
1,508 ریال14:01:27
1,509 ریال13:59:37
1,508 ریال13:57:42
1,509 ریال13:55:29
1,508 ریال13:44:21
1,507 ریال13:42:53
1,506 ریال13:42:32
1,507 ریال13:42:27
1,508 ریال13:42:17
1,507 ریال13:41:57
1,506 ریال13:41:21
1,504 ریال13:40:54
1,502 ریال13:39:32
1,503 ریال13:35:43
1,502 ریال13:33:32
1,503 ریال13:31:11
1,502 ریال13:29:31
1,501 ریال13:28:56
1,502 ریال13:25:52
1,501 ریال13:25:27
1,502 ریال13:25:08
1,501 ریال13:23:12
1,502 ریال13:19:31
1,501 ریال13:17:11
1,500 ریال13:14:51
1,499 ریال13:12:33
1,500 ریال13:12:28
1,499 ریال13:04:31
1,498 ریال13:01:27
1,499 ریال13:00:26
1,500 ریال13:00:16
1,499 ریال12:59:35
1,498 ریال12:58:45
1,499 ریال12:58:20
1,500 ریال12:57:06
1,501 ریال12:57:00
1,500 ریال12:56:31
1,499 ریال12:54:45
1,498 ریال12:53:11
1,499 ریال12:53:06
1,498 ریال12:51:37
1,499 ریال12:50:24
1,500 ریال12:48:42
1,499 ریال12:48:12
1,498 ریال12:47:54
1,499 ریال12:47:40
1,498 ریال12:46:42
1,497 ریال12:46:32
1,498 ریال12:45:53
1,499 ریال12:45:17
1,498 ریال12:42:17
1,497 ریال12:41:41
1,496 ریال12:40:45
1,497 ریال12:40:09
1,498 ریال12:39:56
1,500 ریال12:39:42
1,499 ریال12:39:37
1,500 ریال12:38:47
1,499 ریال12:38:37
1,500 ریال12:37:11
1,499 ریال12:37:06
1,500 ریال12:35:48
1,499 ریال12:35:43
1,500 ریال12:35:38
1,499 ریال12:35:33
1,500 ریال12:34:26
1,501 ریال12:34:21
1,502 ریال12:34:16
1,501 ریال12:34:11
1,502 ریال12:33:36
1,503 ریال12:32:17
1,502 ریال12:31:21
1,501 ریال12:31:16
1,499 ریال12:30:54
1,500 ریال12:30:44
1,501 ریال12:30:34
نظرات