کالایاب
شاخص یاب

قهوه

  • نرخ فعلی:1392
  • بالاترین قیمت روز:1418
  • پایین ترین قیمت روز:1391
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.8%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,393
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳۱ تیر
  • نرخ روز گذشته:1,392
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک قهوه در روز جاری

نمودار کندل استیک قهوه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,380 ریال15:44:28
1,381 ریال15:42:56
1,380 ریال15:42:21
1,381 ریال15:41:48
1,380 ریال15:41:23
1,379 ریال15:40:14
1,380 ریال15:39:28
1,379 ریال15:39:11
1,378 ریال15:29:53
1,377 ریال15:29:36
1,378 ریال15:29:12
1,377 ریال15:28:41
1,378 ریال15:25:30
1,379 ریال15:20:59
1,380 ریال15:19:12
1,381 ریال15:17:28
1,379 ریال15:17:00
1,380 ریال15:16:20
1,379 ریال15:14:49
1,380 ریال15:06:59
1,379 ریال15:06:29
1,380 ریال15:06:12
1,381 ریال15:05:23
1,382 ریال14:56:31
1,383 ریال14:56:12
1,382 ریال14:55:06
1,383 ریال14:54:11
1,382 ریال14:46:42
1,383 ریال14:46:34
1,384 ریال14:42:10
1,385 ریال14:41:12
1,384 ریال14:40:26
1,385 ریال14:37:11
1,384 ریال14:34:11
1,385 ریال14:29:27
1,386 ریال14:24:55
1,385 ریال14:24:47
1,386 ریال14:24:30
1,385 ریال14:15:13
1,386 ریال14:06:58
1,387 ریال13:36:48
1,388 ریال13:36:11
1,387 ریال13:29:38
1,388 ریال13:17:38
1,387 ریال13:17:23
1,388 ریال13:17:13
1,387 ریال13:16:21
1,388 ریال13:15:43
1,387 ریال13:14:57
1,388 ریال13:13:41
1,389 ریال13:07:55
1,390 ریال13:04:21
1,391 ریال13:02:51
1,390 ریال13:02:36
1,391 ریال13:02:26
1,389 ریال13:02:16
1,390 ریال12:58:55
1,391 ریال12:58:18
1,392 ریال12:56:37
1,393 ریال12:53:29
1,394 ریال12:53:21
1,393 ریال12:53:00
1,394 ریال12:52:21
1,393 ریال12:52:12
1,392 ریال12:51:45
1,393 ریال12:51:38
1,392 ریال12:49:23
1,390 ریال12:47:19
1,389 ریال12:46:44
1,390 ریال12:45:16
1,389 ریال12:44:36
1,390 ریال12:43:41
1,389 ریال12:43:33
1,390 ریال12:43:18
1,389 ریال12:38:54
1,390 ریال12:38:19
1,389 ریال12:36:58
1,390 ریال12:36:49
1,389 ریال12:36:11
1,390 ریال12:34:10
1,389 ریال12:32:17
1,390 ریال12:31:52
1,389 ریال12:31:44
1,390 ریال12:31:36
1,391 ریال12:31:17
1,392 ریال12:31:01
1,393 ریال12:30:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات