شاخص یاب

کاکائو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,840 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 147 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,851 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 158 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,809 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 116 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,713 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.18%