کاکائو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,791 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,726 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,511 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 310 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,514 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 307 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.28%