بازار آمریکا / گاو زنده (P)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 116 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 114 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.08%