شاخص یاب

بازار آمریکا / گاو زنده

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 116 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.725 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 117 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.725 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 115 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.725 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 111 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.725 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.86%