بازار آمریکا / گاو زنده

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.85%