کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / گاو زنده

  • نرخ فعلی:98.85
  • بالاترین قیمت روز:99.9
  • پایین ترین قیمت روز:100
  • بیشترین مقدار نوسان روز:9.85
  • درصد بیشترین نوسان روز:11.79%
  • نرخ بازگشایی بازار:110.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۰۸:۱۷
  • نرخ روز گذشته:101.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.25

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاو زنده در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاو زنده در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
98.85 ریال22:08:17
98.9 ریال22:07:16
98.825 ریال22:06:18
98.9 ریال22:05:16
98.85 ریال22:04:17
98.825 ریال22:03:14
98.8 ریال22:02:18
98.825 ریال22:01:19
98.85 ریال22:00:24
98.9 ریال21:59:17
98.8 ریال21:54:17
98.825 ریال21:52:16
98.8 ریال21:51:17
98.825 ریال21:49:16
98.8 ریال21:47:16
98.9 ریال21:46:17
98.8 ریال21:45:17
98.975 ریال21:44:16
98.925 ریال21:43:16
98.8 ریال21:42:17
98.975 ریال21:40:17
98.8 ریال21:37:17
98.975 ریال21:36:16
98.8 ریال21:35:16
98.925 ریال21:33:17
98.875 ریال21:32:17
98.8 ریال21:31:17
98.925 ریال21:30:20
98.85 ریال21:29:16
98.925 ریال21:28:16
98.85 ریال21:27:17
98.875 ریال21:25:17
98.8 ریال21:23:17
98.85 ریال21:22:16
98.875 ریال21:21:17
98.8 ریال21:20:19
98.85 ریال21:19:17
98.875 ریال21:18:15
98.85 ریال21:17:17
99.125 ریال21:10:18
99.1 ریال21:09:17
99.125 ریال21:08:16
99 ریال21:07:15
98.875 ریال21:06:16
99.125 ریال21:05:16
98.875 ریال21:04:16
99.125 ریال21:03:16
98.875 ریال21:00:23
99.1 ریال20:59:17
99.125 ریال20:57:17
99.1 ریال20:55:18
99 ریال20:54:18
99.1 ریال20:53:17
99.125 ریال20:52:17
99.1 ریال20:51:18
99 ریال20:50:20
99.1 ریال20:49:17
99 ریال20:48:19
98.925 ریال20:47:17
98.875 ریال20:46:17
99.225 ریال20:44:16
99.1 ریال20:42:17
98.925 ریال20:41:18
99.1 ریال20:40:20
99.3 ریال20:38:17
99.125 ریال20:37:18
99.3 ریال20:36:19
99.1 ریال20:35:19
99.125 ریال20:33:16
99.3 ریال20:30:22
99.325 ریال20:29:17
99.3 ریال20:28:18
99.225 ریال20:27:19
99.3 ریال20:19:18
99.325 ریال20:18:16
99.3 ریال20:17:19
99.325 ریال20:16:20
99.05 ریال20:15:18
99.325 ریال20:14:18
99.3 ریال20:13:18
99.325 ریال20:12:18
99.3 ریال20:11:19
99.05 ریال20:10:19
99.275 ریال20:08:20
99.3 ریال20:07:21
99.05 ریال20:06:19
99.6 ریال20:05:20
99.275 ریال20:04:20
99.05 ریال20:03:18
99.275 ریال20:02:24
99.05 ریال19:59:20
99.275 ریال19:58:18
99.05 ریال19:57:21
99.45 ریال19:55:20
99.275 ریال19:53:17
99.55 ریال19:52:19
99.275 ریال19:51:19
99.45 ریال19:49:20
99.55 ریال19:48:19
99.45 ریال19:47:20
99.525 ریال19:46:19
99.45 ریال19:45:20
99.275 ریال19:43:19
99.45 ریال19:41:20
99.825 ریال19:40:21
99.55 ریال19:38:18
99.45 ریال19:36:21
99.6 ریال19:34:20
99.55 ریال19:33:20
99.525 ریال19:32:19
99.9 ریال19:31:18
99.6 ریال19:30:24
99.525 ریال19:29:18
99.9 ریال19:28:19
99.6 ریال19:27:19
99.9 ریال19:26:20
99.825 ریال19:25:19
99.9 ریال19:22:17
99.825 ریال19:19:18
99.875 ریال19:18:19
99.825 ریال19:16:20
99.9 ریال19:15:20
99.875 ریال19:14:17
99.825 ریال19:12:19
99.875 ریال19:11:19
99.825 ریال19:06:19
100.05 ریال19:05:19
99.825 ریال19:00:26
100.05 ریال18:58:18
99.875 ریال18:57:19
100.05 ریال18:55:21
100 ریال18:54:20
99.875 ریال18:51:22
100 ریال18:50:21
100.05 ریال18:49:17
99.875 ریال18:48:17
100 ریال18:47:19
100.05 ریال18:45:23
100 ریال18:44:18
100.575 ریال18:42:18
100.05 ریال18:41:17
100.675 ریال18:38:18
100.575 ریال18:36:19
100 ریال18:35:18
100.65 ریال18:34:18
100.575 ریال18:33:20
100.65 ریال18:32:20
100.575 ریال18:31:18
100.65 ریال18:30:23
100.575 ریال18:29:19
100.65 ریال18:28:20
100.675 ریال18:27:19
100.575 ریال18:24:19
100.675 ریال18:23:17
110.5 ریال18:22:17
100.675 ریال18:21:19
100.65 ریال18:20:19
100.675 ریال18:19:18
101.1 ریال18:18:16
110.5 ریال18:17:18
100.65 ریال18:16:19
110.5 ریال18:15:19
101.1 ریال18:12:19
110.5 ریال18:11:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات