بازار آمریکا / فیدر گاو (P)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / فیدر گاو (P) در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 142 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 144 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 146 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 150 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.54%