کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / فیدر گاو (P)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 144 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 144 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 144 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 148 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.82%