شاخص یاب

بازار آمریکا / فیدر گاو (P)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 153 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 152 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 146 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.5%