شاخص یاب

بازار آمریکا / فیدر گاو (P)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 150 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.275 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 152 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.275 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 153 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.275 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 151 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.275 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.06%