شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / فیدر گاو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 145 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 144 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 140 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 139 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5%