شاخص یاب

بازار آمریکا / فیدر گاو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 154 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 152 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 147 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.35%