کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / فیدر گاو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 148 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 147 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 145 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 147 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.52%