شاخص یاب

بازار آمریکا / فیدر گاو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 152 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.675 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 151 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.675 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 147 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.675 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 145 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.675 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.98%