بازار آمریکا / فیدر گاو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 142 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 145 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 145 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 149 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.81%