بازار آمریکا / فیدر گاو

  • نرخ فعلی:143.3
  • بالاترین قیمت روز:144.575
  • پایین ترین قیمت روز:136.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:7.15
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:136.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۵:۱۸
  • نرخ روز گذشته:143.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
143.3 ریال21:25:18
143.175 ریال21:24:17
143.4 ریال21:23:16
143.175 ریال21:22:17
143.4 ریال21:21:18
143.7 ریال21:19:17
143.55 ریال21:18:17
143.175 ریال21:15:19
143.55 ریال21:14:19
144.05 ریال21:13:18
143.55 ریال21:12:17
144.05 ریال21:11:17
143.825 ریال21:10:18
143.55 ریال21:09:17
143.7 ریال21:08:19
144.05 ریال21:06:19
144.1 ریال21:03:18
143.7 ریال21:01:19
143.825 ریال21:00:23
144.575 ریال20:59:17
143.825 ریال20:58:18
144.575 ریال20:57:18
143.825 ریال20:56:19
144.1 ریال20:55:20
144.575 ریال20:54:17
144.05 ریال20:53:17
144.575 ریال20:49:17
144.1 ریال20:47:17
144.575 ریال20:45:18
144.15 ریال20:44:17
144.575 ریال20:43:17
143.9 ریال20:42:19
144.575 ریال20:41:18
143.9 ریال20:40:19
144.575 ریال20:39:18
143.925 ریال20:38:18
144 ریال20:37:17
144.15 ریال20:36:19
143.9 ریال20:35:19
144.15 ریال20:34:19
143.975 ریال20:33:19
143.9 ریال20:31:19
143.925 ریال20:30:19
144.15 ریال20:29:17
144 ریال20:27:17
143.9 ریال20:23:18
143.975 ریال20:22:18
144 ریال20:20:20
143.925 ریال20:19:18
143.9 ریال20:18:17
144 ریال20:17:18
143.975 ریال20:16:18
144.175 ریال20:15:18
143.975 ریال20:14:17
144.075 ریال20:13:18
144.175 ریال20:12:18
143.975 ریال20:11:17
144.15 ریال20:10:20
144.175 ریال20:09:17
144.075 ریال20:08:19
144.15 ریال20:07:19
144.175 ریال20:06:19
143.8 ریال20:05:19
144.075 ریال20:04:19
143.9 ریال20:03:20
143.8 ریال20:02:19
144.075 ریال20:01:22
144.175 ریال20:00:23
144.15 ریال19:58:17
143.525 ریال19:57:18
144.175 ریال19:56:18
143.425 ریال19:55:19
144.15 ریال19:52:18
143.525 ریال19:50:20
143.55 ریال19:49:18
143.4 ریال19:48:18
143.525 ریال19:47:17
143.8 ریال19:45:19
143.55 ریال19:44:19
143.4 ریال19:43:19
143.525 ریال19:42:19
143.425 ریال19:41:22
143.525 ریال19:40:22
143.55 ریال19:39:18
143.425 ریال19:38:18
143.4 ریال19:37:18
143.55 ریال19:35:20
143.4 ریال19:32:19
143.55 ریال19:31:19
143.4 ریال19:30:19
143.625 ریال19:29:16
143.4 ریال19:28:19
143.675 ریال19:27:18
143.8 ریال19:25:19
143.625 ریال19:23:18
143.8 ریال19:22:18
143.475 ریال19:21:19
143.425 ریال19:20:20
143.8 ریال19:19:18
143.675 ریال19:18:16
143.8 ریال19:17:16
143.425 ریال19:15:19
143.475 ریال19:12:17
143.8 ریال19:11:17
143.425 ریال19:10:18
143.475 ریال19:09:17
143.675 ریال19:08:17
143.55 ریال19:07:19
143.475 ریال19:06:19
143.425 ریال19:05:18
143 ریال19:04:18
143.475 ریال19:03:21
143.425 ریال19:01:19
143.35 ریال19:00:23
143 ریال18:59:18
143.125 ریال18:58:17
143.55 ریال18:57:18
136.4 ریال18:55:19
143.35 ریال18:54:17
136.4 ریال18:53:17
143 ریال18:52:18
136.4 ریال18:51:18
143.125 ریال18:50:19
136.4 ریال18:49:18
143.125 ریال18:48:18
136.4 ریال18:47:21
143 ریال18:46:18
136.4 ریال18:23:19
143.3 ریال18:20:20
136.4 ریال18:18:17
143.3 ریال18:16:18
136.4 ریال18:15:19
143.3 ریال18:13:19
136.4 ریال18:12:18
نظرات