کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / فیدر گاو

  • نرخ فعلی:131.6
  • بالاترین قیمت روز:135.6
  • پایین ترین قیمت روز:130.975
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:135.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۷:۱۷
  • نرخ روز گذشته:135.475
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.94%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.875

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / فیدر گاو در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / فیدر گاو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
131.6 ریال22:47:17
131.55 ریال22:45:19
131.6 ریال22:44:15
131.55 ریال22:43:14
131.6 ریال22:42:17
131.55 ریال22:41:16
131.65 ریال22:36:16
131.6 ریال22:35:16
131.65 ریال22:33:17
131.525 ریال22:32:18
131.6 ریال22:31:17
131.525 ریال22:30:20
131.6 ریال22:28:16
131.525 ریال22:27:16
131.575 ریال22:24:17
131.525 ریال22:23:17
131.575 ریال22:22:15
131.525 ریال22:16:17
131.575 ریال22:15:17
131.525 ریال22:14:18
131.625 ریال22:13:16
131.525 ریال22:11:15
131.575 ریال22:10:18
131.25 ریال22:09:17
131.625 ریال22:08:17
131.575 ریال22:07:16
131.25 ریال22:06:18
131.4 ریال22:05:16
131.625 ریال22:04:17
131.25 ریال22:03:14
131.35 ریال22:02:18
131.25 ریال22:01:19
131.625 ریال22:00:24
131.4 ریال21:59:17
131.35 ریال21:54:17
131.25 ریال21:52:16
131.35 ریال21:51:17
131.25 ریال21:49:16
131.35 ریال21:47:16
131.4 ریال21:46:17
131.35 ریال21:45:17
131.425 ریال21:44:16
131.475 ریال21:43:16
131.35 ریال21:42:17
131.425 ریال21:40:17
130.975 ریال21:37:17
131.425 ریال21:36:16
130.975 ریال21:35:16
131.475 ریال21:33:17
130.975 ریال21:31:17
131.475 ریال21:30:20
130.975 ریال21:29:16
131.475 ریال21:28:16
130.975 ریال21:17:17
131.2 ریال21:15:18
131.3 ریال21:13:17
131.2 ریال21:12:18
131.3 ریال21:11:16
131.2 ریال21:10:18
131.225 ریال21:09:17
131.3 ریال21:08:16
131.35 ریال21:07:15
131.475 ریال21:06:16
131.2 ریال21:05:16
131.475 ریال21:04:16
131.3 ریال21:03:16
131.475 ریال21:00:23
131.225 ریال20:59:17
131.3 ریال20:57:17
131.875 ریال20:55:18
131.35 ریال20:54:18
131.875 ریال20:53:17
131.85 ریال20:52:17
131.875 ریال20:51:18
131.35 ریال20:50:20
131.875 ریال20:49:17
131.35 ریال20:48:19
131.6 ریال20:47:17
131.475 ریال20:46:17
132.1 ریال20:44:16
131.875 ریال20:42:17
131.6 ریال20:41:18
131.875 ریال20:40:20
132.15 ریال20:38:17
131.85 ریال20:37:18
132.15 ریال20:36:19
131.875 ریال20:35:19
131.85 ریال20:33:16
132.15 ریال20:31:19
132.175 ریال20:30:22
132.125 ریال20:29:17
132.175 ریال20:28:18
132.1 ریال20:27:19
132.15 ریال20:26:18
132.175 ریال20:25:20
132.15 ریال20:19:18
132.125 ریال20:18:16
132.175 ریال20:17:19
132.125 ریال20:16:20
131.5 ریال20:15:18
132.125 ریال20:14:18
132.025 ریال20:13:18
132.125 ریال20:12:18
132.025 ریال20:11:19
131.5 ریال20:10:19
131.9 ریال20:08:20
132.025 ریال20:07:21
131.5 ریال20:06:19
132.275 ریال20:05:20
131.9 ریال20:04:20
131.5 ریال20:03:18
131.9 ریال20:02:24
131.5 ریال19:59:20
131.9 ریال19:58:18
131.5 ریال19:57:21
132.375 ریال19:55:20
131.9 ریال19:53:17
132.6 ریال19:52:19
131.9 ریال19:51:19
132.375 ریال19:49:20
132.6 ریال19:48:19
132.375 ریال19:47:20
132.475 ریال19:46:19
132.375 ریال19:45:20
131.9 ریال19:43:19
132.375 ریال19:41:20
132.7 ریال19:40:21
132.6 ریال19:38:18
132.375 ریال19:36:21
132.65 ریال19:34:20
132.6 ریال19:33:20
132.475 ریال19:32:19
132.6 ریال19:31:18
132.65 ریال19:30:24
132.475 ریال19:29:18
132.6 ریال19:28:19
132.65 ریال19:27:19
132.6 ریال19:26:20
132.7 ریال19:25:19
132.6 ریال19:22:17
132.7 ریال19:21:18
132.975 ریال19:19:18
132.825 ریال19:18:19
132.975 ریال19:16:20
132.6 ریال19:15:20
132.825 ریال19:14:17
132.975 ریال19:12:19
132.825 ریال19:11:19
132.975 ریال19:06:19
133.6 ریال19:05:19
132.975 ریال19:00:26
133.7 ریال18:59:18
133.6 ریال18:58:18
133.5 ریال18:57:19
133.7 ریال18:56:19
133.6 ریال18:55:21
135.6 ریال18:54:20
133.5 ریال18:51:22
135.6 ریال18:50:21
133.7 ریال18:49:17
133.5 ریال18:48:17
135.6 ریال18:47:19
133.7 ریال18:46:19
133.6 ریال18:45:23
135.6 ریال18:42:18
133.7 ریال18:41:17
135.6 ریال18:19:18
135.475 ریال18:18:16
135.6 ریال18:15:19
135.475 ریال18:12:19
135.6 ریال18:11:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات