کالایاب
شاخص یاب

فیدر گاو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 148 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.31 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 146 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.31 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 144 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 146 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.64%