شاخص یاب

بازار آمریکا / شیر (Class III)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39 ریال
  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.39 ریال
  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.39 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.61 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.36%