شاخص یاب

بازار آمریکا / شیر (Class III)

  • نرخ فعلی:15.08
  • بالاترین قیمت روز:15.64
  • پایین ترین قیمت روز:14.26
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:5.75%
  • نرخ بازگشایی بازار:15.14
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۵۷:۲۹
  • نرخ روز گذشته:15.16
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.53%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.08

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / شیر (Class III) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / شیر (Class III) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
15.08 ریال23:57:29
15.04 ریال23:56:33
15.08 ریال23:54:29
15.04 ریال23:51:32
15.08 ریال23:49:31
15.04 ریال23:48:31
15.08 ریال23:47:29
15.04 ریال23:44:32
15.08 ریال23:43:31
15.04 ریال23:33:32
15.03 ریال23:30:37
15.04 ریال23:27:29
15.03 ریال23:25:30
15.04 ریال23:24:32
15.03 ریال23:22:31
15.04 ریال23:21:29
15.03 ریال23:10:34
15.02 ریال23:09:31
15.03 ریال23:08:31
15.02 ریال23:07:32
15.03 ریال23:06:28
15.02 ریال23:05:32
15.03 ریال23:04:34
15.02 ریال23:02:33
15.03 ریال23:01:32
15.02 ریال22:58:30
15.03 ریال22:57:28
15.02 ریال22:53:30
15.03 ریال22:52:34
15.02 ریال22:41:27
15 ریال22:38:29
15.02 ریال22:37:32
15 ریال22:33:30
15.02 ریال22:32:33
15 ریال22:28:33
14.97 ریال22:26:30
15 ریال22:25:31
14.97 ریال22:24:31
15 ریال22:23:31
14.97 ریال22:22:30
15 ریال22:20:33
14.97 ریال22:07:31
14.94 ریال22:06:31
14.97 ریال22:03:35
14.94 ریال22:00:48
14.97 ریال21:58:33
14.94 ریال21:57:30
14.97 ریال21:56:32
14.93 ریال21:53:30
14.94 ریال21:51:30
14.93 ریال21:50:32
14.94 ریال21:49:30
14.93 ریال21:48:32
14.99 ریال21:47:30
14.93 ریال21:45:33
14.99 ریال21:43:29
14.93 ریال21:42:29
14.99 ریال21:41:29
14.93 ریال21:39:29
14.99 ریال21:38:30
14.93 ریال21:37:33
14.99 ریال21:36:33
14.93 ریال21:35:32
14.96 ریال21:33:30
14.99 ریال21:30:38
15.03 ریال21:29:30
14.99 ریال21:27:30
15.03 ریال21:26:27
14.99 ریال21:25:29
15.03 ریال21:24:32
15 ریال21:23:30
15.03 ریال21:21:32
15 ریال21:20:31
15.03 ریال21:18:27
15 ریال21:17:30
14.97 ریال21:16:31
14.96 ریال21:14:30
15.03 ریال21:12:30
14.97 ریال21:11:28
15.03 ریال21:10:31
15.09 ریال21:09:30
14.96 ریال21:08:29
15.03 ریال21:06:26
15.09 ریال21:05:30
14.94 ریال21:04:33
15.03 ریال21:03:32
14.97 ریال21:02:32
14.96 ریال21:01:31
15.6 ریال21:00:43
14.96 ریال20:59:28
15.09 ریال20:57:29
14.97 ریال20:56:29
15.6 ریال20:55:30
15.55 ریال20:54:30
15.6 ریال20:53:27
15.09 ریال20:52:31
14.94 ریال20:51:30
15.09 ریال20:50:35
15.59 ریال20:49:30
15.57 ریال20:48:29
15.6 ریال20:46:28
15.59 ریال20:45:35
15.6 ریال20:43:30
15.57 ریال20:42:31
15.6 ریال20:40:35
15.55 ریال20:39:30
15.61 ریال20:38:30
15.57 ریال20:37:31
15.55 ریال20:36:31
15.63 ریال20:35:32
15.64 ریال20:34:31
15.63 ریال20:33:32
15.57 ریال20:32:31
15.6 ریال20:30:35
15.64 ریال20:29:27
15.61 ریال20:28:31
15.64 ریال20:27:29
15.6 ریال20:24:31
15.64 ریال20:23:31
15.63 ریال20:22:29
15.61 ریال20:21:30
15.63 ریال20:19:29
15.62 ریال20:18:29
15.63 ریال20:16:32
15.21 ریال20:15:30
15.64 ریال20:14:30
15.62 ریال20:13:28
15.64 ریال20:12:30
15.21 ریال20:11:27
15.19 ریال20:07:30
15.62 ریال20:06:29
15.63 ریال20:04:38
15.19 ریال20:03:32
15.62 ریال20:01:33
15.16 ریال20:00:44
15.62 ریال19:59:29
15.16 ریال19:57:28
15.21 ریال19:56:31
15.19 ریال19:51:32
15.16 ریال19:46:31
15.19 ریال19:45:35
15.16 ریال19:44:31
15.2 ریال19:43:29
15.16 ریال19:42:31
15.2 ریال19:40:35
15.16 ریال19:39:31
15.2 ریال19:38:31
15.19 ریال19:37:32
15.11 ریال19:36:33
15.09 ریال19:34:31
15.2 ریال19:33:32
15.11 ریال19:30:35
15.09 ریال19:29:29
15.2 ریال19:28:31
15.09 ریال19:24:33
15.11 ریال19:23:33
15.09 ریال19:21:32
15.07 ریال19:20:33
15.09 ریال19:15:31
15.07 ریال19:14:30
15.09 ریال19:13:28
15.07 ریال19:12:31
15.09 ریال19:11:31
15.07 ریال19:10:31
15.09 ریال19:09:32
15.07 ریال19:07:34
15.06 ریال19:06:31
15.07 ریال19:05:37
15.06 ریال19:03:36
15.07 ریال19:01:07
15.06 ریال18:58:29
15.07 ریال18:57:30
15.06 ریال18:56:30
15.07 ریال18:55:30
15.06 ریال18:50:33
15.03 ریال18:49:29
15.06 ریال18:46:28
15.03 ریال18:45:32
15.08 ریال18:44:33
15.06 ریال18:43:30
15.03 ریال18:41:30
15.08 ریال18:40:35
15.06 ریال18:39:31
15.08 ریال18:38:33
15.03 ریال18:36:31
15.08 ریال18:35:33
15.03 ریال18:32:32
15.05 ریال18:31:33
15.08 ریال18:29:29
15.05 ریال18:28:34
15.08 ریال18:25:32
15.05 ریال18:24:33
15.08 ریال18:23:32
15.05 ریال18:22:31
15.08 ریال18:21:30
15.09 ریال18:20:34
15.08 ریال18:19:29
15.09 ریال18:18:31
15.05 ریال18:17:31
15.08 ریال18:16:32
15.09 ریال18:15:32
15.05 ریال18:11:28
15.09 ریال18:09:30
15.1 ریال18:07:31
15.09 ریال18:04:33
15.1 ریال18:03:31
14.26 ریال18:02:33
15.09 ریال18:01:30
15.1 ریال18:00:40
14.26 ریال17:59:28
15.1 ریال17:58:28
14.26 ریال17:57:28
15.1 ریال17:51:32
14.26 ریال17:50:31
15.1 ریال17:49:29
14.26 ریال5:19:31
15.51 ریال5:16:34
14.26 ریال5:15:33
15.51 ریال5:08:31
14.26 ریال5:07:31
15.51 ریال4:43:28
15.18 ریال4:42:30
15.51 ریال4:39:28
15.18 ریال4:38:28
15.51 ریال4:37:30
15.18 ریال4:36:30
15.51 ریال4:34:30
15.18 ریال4:32:32
15.51 ریال4:31:30
15.18 ریال2:01:34
15.16 ریال2:00:47
15.18 ریال1:58:30
15.16 ریال1:57:27
15.18 ریال1:54:28
15.16 ریال1:51:29
15.18 ریال1:50:33
15.16 ریال0:36:30
15.14 ریال0:35:33
15.16 ریال0:32:32
15.14 ریال0:31:29
15.16 ریال0:20:33
15.14 ریال0:19:28
نظرات