کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / شیر (Class III)

  • نرخ فعلی:17.22
  • بالاترین قیمت روز:17.5
  • پایین ترین قیمت روز:16.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.6
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.63%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.22
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۱۶:۱۷
  • نرخ روز گذشته:17.23
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / شیر (Class III) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / شیر (Class III) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.22 ریال22:16:17
17.19 ریال22:15:17
17.22 ریال22:14:18
17.19 ریال22:13:16
17.22 ریال22:11:15
17.19 ریال22:06:18
17.2 ریال22:05:16
17.19 ریال22:00:24
17.2 ریال21:59:17
17.19 ریال21:47:16
17.2 ریال21:46:17
17.19 ریال21:45:17
17.18 ریال21:44:16
17.19 ریال21:42:17
17.18 ریال21:40:17
17.2 ریال21:37:17
17.18 ریال21:36:16
17.2 ریال21:35:16
17.19 ریال21:33:17
17.22 ریال21:32:17
17.2 ریال21:31:17
17.19 ریال21:30:20
17.23 ریال21:29:16
17.19 ریال21:28:16
17.23 ریال21:27:17
17.22 ریال21:25:17
17.2 ریال21:23:17
17.23 ریال21:22:16
17.22 ریال21:21:17
17.2 ریال21:20:19
17.23 ریال21:19:17
17.22 ریال21:18:15
17.23 ریال21:17:17
17.24 ریال21:15:18
17.25 ریال21:13:17
17.24 ریال21:12:18
17.25 ریال21:11:16
17.24 ریال21:10:18
17.25 ریال21:08:16
17.26 ریال21:07:15
17.14 ریال21:06:16
17.24 ریال21:05:16
17.14 ریال21:04:16
17.25 ریال21:03:16
17.14 ریال21:00:23
17.25 ریال20:57:17
17.16 ریال20:55:18
17.26 ریال20:54:18
17.16 ریال20:51:18
17.26 ریال20:50:20
17.16 ریال20:49:17
17.26 ریال20:48:19
17.17 ریال20:47:17
17.14 ریال20:46:17
17.16 ریال20:42:17
17.17 ریال20:41:18
17.16 ریال20:40:20
17.18 ریال20:38:17
17.16 ریال20:37:18
17.18 ریال20:36:19
17.16 ریال20:33:16
17.18 ریال20:31:19
17.16 ریال20:30:23
17.17 ریال20:29:17
17.16 ریال20:27:19
17.18 ریال20:26:18
17.16 ریال20:25:20
17.18 ریال20:19:18
17.17 ریال20:18:16
17.16 ریال20:17:19
17.17 ریال20:16:20
17.5 ریال20:15:18
17.17 ریال20:11:19
17.5 ریال20:08:20
17.17 ریال20:07:21
17.5 ریال20:06:19
17.16 ریال20:05:20
17.5 ریال17:02:19
16.9 ریال17:01:20
17.5 ریال16:56:16
16.9 ریال16:55:15
17.5 ریال16:54:17
16.9 ریال16:52:16
17.5 ریال16:51:17
16.9 ریال16:24:16
17.46 ریال16:23:15
16.9 ریال16:22:15
17.46 ریال16:21:16
16.9 ریال16:20:16
17.46 ریال16:17:15
16.9 ریال16:14:13
17.46 ریال11:08:12
17.31 ریال11:04:12
17.46 ریال11:03:12
17.31 ریال7:12:10
17.46 ریال7:11:10
17.31 ریال7:10:12
17.46 ریال7:08:11
17.31 ریال7:06:11
17.46 ریال7:05:11
17.31 ریال7:02:12
17.46 ریال7:01:11
17.31 ریال6:59:10
17.46 ریال4:58:10
17.23 ریال4:56:10
17.46 ریال4:55:11
17.23 ریال1:56:10
17.26 ریال1:55:11
17.23 ریال1:52:10
17.26 ریال1:51:09
17.23 ریال1:49:10
17.26 ریال1:45:11
17.23 ریال1:43:10
17.26 ریال1:15:11
17.25 ریال1:13:10
17.26 ریال1:11:10
17.25 ریال1:10:10
17.26 ریال1:09:11
17.25 ریال1:08:10
17.26 ریال1:07:10
17.25 ریال1:02:11
17.26 ریال1:01:11
17.25 ریال0:30:12
17.22 ریال0:29:10
17.25 ریال0:28:11
17.22 ریال0:27:11
17.25 ریال0:26:10
17.23 ریال0:25:10
17.22 ریال0:23:11
17.25 ریال0:22:09
17.23 ریال0:21:10
17.22 ریال0:20:11
17.25 ریال0:19:11
17.22 ریال0:17:10
17.23 ریال0:16:11
17.22 ریال0:12:10
17.23 ریال0:11:10
17.22 ریال0:10:12
17.23 ریال0:08:09
17.22 ریال0:07:13
17.23 ریال0:05:11
17.22 ریال0:03:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات