شاخص یاب

بازار آمریکا / شیر (Class III)

  • نرخ فعلی:14.63
  • بالاترین قیمت روز:15.74
  • پایین ترین قیمت روز:14.51
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.67
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۷:۱۵
  • نرخ روز گذشته:14.63
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / شیر (Class III) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / شیر (Class III) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.63 ریال19:17:15
14.61 ریال19:16:16
14.63 ریال19:13:16
14.61 ریال19:12:16
14.63 ریال19:10:18
14.65 ریال19:08:16
14.61 ریال19:07:16
14.65 ریال19:05:15
14.66 ریال19:04:16
14.61 ریال19:02:15
14.65 ریال19:00:23
14.61 ریال18:58:15
14.65 ریال18:57:16
14.61 ریال18:56:17
14.66 ریال18:55:15
14.65 ریال18:53:17
14.68 ریال18:52:16
14.65 ریال18:50:19
14.66 ریال18:49:16
14.7 ریال18:48:16
14.65 ریال18:47:16
15.74 ریال18:46:14
14.66 ریال18:45:18
15.74 ریال18:43:16
14.68 ریال18:42:16
14.7 ریال18:41:16
15.74 ریال18:37:17
14.7 ریال18:36:16
15.74 ریال18:35:18
14.7 ریال18:34:16
15.74 ریال18:26:16
15.18 ریال18:25:17
15.74 ریال18:20:18
15.18 ریال16:05:15
14.99 ریال16:04:16
15.18 ریال16:03:15
14.99 ریال6:16:12
14.51 ریال6:15:14
14.99 ریال6:14:13
14.51 ریال6:13:12
14.99 ریال6:12:13
14.51 ریال6:11:13
14.99 ریال6:10:13
14.51 ریال6:09:13
14.99 ریال6:08:55
14.51 ریال3:48:13
14.66 ریال3:45:14
14.51 ریال3:44:14
14.66 ریال3:43:13
14.51 ریال3:39:13
14.66 ریال3:38:13
14.51 ریال3:37:12
14.66 ریال3:36:13
14.51 ریال3:35:15
14.66 ریال2:03:12
14.68 ریال2:02:12
14.66 ریال2:01:14
14.68 ریال1:57:12
14.66 ریال1:55:13
14.68 ریال1:54:13
14.66 ریال1:53:11
14.68 ریال1:50:12
14.66 ریال1:49:11
14.68 ریال1:29:12
14.67 ریال1:26:11
14.63 ریال1:25:12
14.68 ریال1:24:12
14.67 ریال1:23:12
14.68 ریال1:21:12
14.67 ریال1:20:13
14.68 ریال1:19:12
14.67 ریال1:15:13
نظرات