صفحات مرتبط

کبالت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 91,750 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 250 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 93,023 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,523 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 85,826 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,674 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 75,443 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16,057 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.28%