صفحات مرتبط

کبالت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 55,108 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 892 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 54,792 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,208 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 54,380 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,620 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 44,263 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11,737 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.52%