کبالت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 33,590 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,410 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,966 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,034 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,602 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,398 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 28,714 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,286 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.89%