صفحات مرتبط
شاخص یاب

کبالت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 55,250 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 55,125 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 125 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 55,670 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 420 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 63,974 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,724 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.79%