صفحات مرتبط

کبالت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 55,300 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 50 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 55,507 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 257 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 50,003 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,247 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,539 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14,711 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 36.29%