صفحات مرتبط
شاخص یاب

کبالت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 81,675 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,175 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 85,316 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,816 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 88,318 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,818 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 85,684 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,184 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.78%