صفحات مرتبط

کبالت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 59,500 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 59,500 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 57,480 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,020 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 55,310 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,190 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.58%