صفحات مرتبط

کبالت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک کبالت در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 80,700 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,300 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 80,688 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,312 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 73,857 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,143 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 67,994 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14,006 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.6%