صفحات مرتبط

کبالت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 59,500 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 59,525 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 56,856 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,644 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 52,462 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,038 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.42%