صفحات مرتبط

کبالت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک کبالت در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 57,651 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 849 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 56,766 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,734 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 55,652 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,848 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 48,762 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,738 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.97%