کبالت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43,038 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,962 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,753 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,247 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 35,261 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,739 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,835 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16,165 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50.78%