صفحات مرتبط
شاخص یاب

کبالت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 58,537 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,213 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 57,751 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,999 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 60,504 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 246 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 73,557 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,807 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.08%