صفحات مرتبط
شاخص یاب

کبالت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 60,393 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,107 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 62,010 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,490 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 76,336 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11,836 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 81,387 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16,887 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.18%