کبالت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,000 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,000 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29,725 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,275 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,406 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,594 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 26,712 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,288 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.05%