صفحات مرتبط
preload

کبالت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 67,911 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7,189 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 65,200 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9,900 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 62,677 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,423 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 61,544 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,556 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.03%