صفحات مرتبط

کبالت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 53,500 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 500 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 51,882 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,118 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,695 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,305 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,017 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18,983 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 54.21%