صفحات مرتبط
شاخص یاب

کبالت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 55,500 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 55,500 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 55,300 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 200 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 56,715 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,215 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.19%