صفحات مرتبط

کبالت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک کبالت در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 60,417 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 917 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 60,286 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 786 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 60,286 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 786 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 57,428 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,072 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.61%