کبالت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,401 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 301 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,097 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26,941 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,159 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 25,339 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,761 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.9%