صفحات مرتبط

کبالت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 57,350 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,150 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 56,407 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,093 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 55,558 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,942 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 48,242 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,258 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.26%