شاخص یاب

یوان چین / دلار

  • نرخ فعلی:0.1475
  • بالاترین قیمت روز:0.1478
  • پایین ترین قیمت روز:0.1469
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1475
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۶:۳۴
  • نرخ روز گذشته:0.1476
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک یوان چین / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک یوان چین / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1475 ریال13:56:34
0.1475 ریال13:55:42
0.1475 ریال13:54:58
0.1475 ریال13:53:57
0.1474 ریال13:41:50
0.1474 ریال13:40:56
0.1474 ریال13:40:14
0.1474 ریال13:38:59
0.1475 ریال13:31:58
0.1475 ریال13:31:07
0.1475 ریال13:29:37
0.1474 ریال13:11:44
0.1474 ریال13:10:51
0.1474 ریال13:09:59
0.1474 ریال13:08:44
0.1475 ریال13:07:53
0.1475 ریال13:07:11
0.1475 ریال13:06:08
0.1475 ریال13:05:19
0.1475 ریال13:04:50
0.1477 ریال13:03:21
0.1477 ریال13:02:04
0.1476 ریال13:01:17
0.1476 ریال12:59:43
0.1476 ریال12:58:49
0.1476 ریال12:58:00
0.1475 ریال12:49:45
0.1475 ریال12:48:59
0.1475 ریال12:47:49
0.1475 ریال12:46:50
0.1474 ریال12:44:46
0.1474 ریال12:43:51
0.1474 ریال12:42:54
0.1475 ریال12:28:05
0.1475 ریال12:26:54
0.1475 ریال12:25:51
0.1475 ریال12:25:13
0.1476 ریال12:11:47
0.1476 ریال12:10:54
0.1476 ریال12:09:59
0.1476 ریال12:08:47
0.1477 ریال12:05:03
0.1477 ریال12:04:40
0.1476 ریال12:01:31
0.1476 ریال11:59:53
0.1476 ریال11:58:59
0.1476 ریال11:58:09
0.1477 ریال11:56:58
0.1477 ریال11:56:01
0.1477 ریال11:55:21
0.1477 ریال11:54:13
0.1476 ریال11:39:53
0.1476 ریال11:37:52
0.1476 ریال11:37:02
0.1477 ریال11:16:43
0.1477 ریال11:15:52
0.1477 ریال11:14:34
0.1477 ریال11:13:43
0.1476 ریال11:07:50
0.1476 ریال11:06:50
0.1476 ریال11:06:12
0.1476 ریال11:05:57
0.1476 ریال11:04:44
0.1476 ریال11:03:46
0.1476 ریال11:03:35
0.1477 ریال10:47:33
0.1477 ریال10:46:39
0.1477 ریال10:45:55
0.1477 ریال10:44:38
0.1478 ریال10:41:40
0.1478 ریال10:40:47
0.1478 ریال10:39:57
0.1478 ریال10:38:50
0.1477 ریال10:37:47
0.1476 ریال10:12:42
0.1476 ریال10:11:32
0.1476 ریال10:10:40
0.1476 ریال10:09:45
0.1478 ریال10:08:29
0.1475 ریال10:07:40
0.1475 ریال10:06:49
0.1474 ریال9:51:45
0.1474 ریال9:49:20
0.1474 ریال9:48:34
0.1473 ریال9:34:01
0.1473 ریال9:32:41
0.1473 ریال9:31:41
0.1473 ریال9:30:45
0.1472 ریال9:19:25
0.1472 ریال9:18:41
0.1472 ریال9:17:37
0.1472 ریال9:16:36
0.1474 ریال9:14:25
0.1474 ریال9:13:35
0.1474 ریال9:12:51
0.1472 ریال8:52:50
0.1472 ریال8:51:56
0.1472 ریال8:50:36
0.1472 ریال8:49:28
0.1473 ریال8:45:40
0.1472 ریال7:40:18
0.1472 ریال7:39:34
0.1472 ریال7:38:30
0.1472 ریال7:37:32
0.1473 ریال7:30:41
0.1473 ریال7:29:15
0.1473 ریال7:28:13
0.1473 ریال7:27:30
0.1472 ریال7:23:23
0.1473 ریال7:18:30
0.1473 ریال7:17:23
0.1473 ریال7:16:14
0.1473 ریال7:15:27
0.1472 ریال6:57:25
0.1472 ریال6:56:11
0.1472 ریال6:55:09
0.1472 ریال6:54:27
0.1473 ریال6:51:36
0.1473 ریال6:50:14
0.1473 ریال6:49:07
0.1472 ریال6:47:08
0.1472 ریال6:45:25
0.1473 ریال6:44:08
0.1472 ریال6:43:13
0.1472 ریال6:42:24
0.1471 ریال6:41:12
0.147 ریال6:40:12
0.147 ریال6:39:33
0.147 ریال6:38:29
0.1469 ریال6:33:45
0.1469 ریال6:32:26
0.1469 ریال6:31:30
0.1469 ریال6:30:31
0.1476 ریال6:08:53
0.1476 ریال6:08:03
0.1476 ریال6:07:21
0.1476 ریال6:06:13
0.1475 ریال6:03:25
0.1475 ریال6:02:07
0.1476 ریال5:40:47
0.1477 ریال5:40:22
0.1476 ریال5:39:56
0.1476 ریال5:38:51
0.1476 ریال5:37:56
0.1476 ریال5:37:16
0.1477 ریال5:34:19
0.1477 ریال5:33:02
0.1477 ریال5:32:02
0.1477 ریال5:31:10
0.1476 ریال5:29:51
0.1476 ریال5:28:48
0.1476 ریال5:27:54
0.1476 ریال5:26:44
0.1477 ریال5:22:42
0.1476 ریال4:49:57
0.1476 ریال4:48:55
0.1476 ریال4:48:09
0.1477 ریال4:45:12
0.1476 ریال4:42:07
0.1477 ریال4:33:24
0.1477 ریال4:32:12
0.1477 ریال4:31:19
0.1477 ریال4:30:21
0.1476 ریال4:10:05
0.1476 ریال4:09:12
0.1476 ریال4:07:59
0.1477 ریال4:05:08
0.1477 ریال4:04:13
0.1476 ریال4:01:04
0.1477 ریال3:58:59
0.1477 ریال3:58:00
0.1476 ریال3:26:54
0.1476 ریال3:25:52
0.1476 ریال3:24:57
0.1477 ریال3:20:57
0.1476 ریال3:12:08
0.1476 ریال3:11:02
0.1476 ریال3:09:56
0.1477 ریال3:06:56
0.1477 ریال3:06:22
0.1476 ریال2:04:47
0.1476 ریال2:04:09
0.1476 ریال2:02:44
0.1477 ریال1:59:09
0.1476 ریال1:48:11
0.1476 ریال1:47:10
0.1476 ریال1:46:12
0.1476 ریال1:45:26
0.1477 ریال1:41:04
0.1477 ریال1:40:05
0.1477 ریال1:39:25
0.1477 ریال1:38:19
0.1476 ریال1:33:41
0.1476 ریال1:32:23
0.1476 ریال1:31:17
0.1476 ریال1:30:23
0.1477 ریال1:28:06
0.1477 ریال1:27:18
0.1477 ریال1:25:18
0.1476 ریال1:13:02
0.1476 ریال1:12:12
0.1476 ریال1:11:03
0.1477 ریال1:04:28
0.1476 ریال0:57:12
0.1476 ریال0:55:58
0.1476 ریال0:54:59
0.1477 ریال0:43:59
0.1476 ریال0:29:05
0.1476 ریال0:28:05
0.1476 ریال0:27:19
0.1476 ریال0:26:11
0.1477 ریال0:23:09
0.1476 ریال0:17:16
0.1476 ریال0:16:10
0.1476 ریال0:15:18
0.1475 ریال0:12:33
0.1475 ریال0:11:25
0.1475 ریال0:10:37
0.1475 ریال0:09:38
نظرات