کالایاب
شاخص یاب

CNH/PHP Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3734 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3734 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3734 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.6266 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.5%