شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHFRUBFIX= Bid