شاخص یاب

فرانک سوییس / دلار

  • نرخ فعلی:1.0081
  • بالاترین قیمت روز:1.0102
  • پایین ترین قیمت روز:1.0079
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0093
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۵۴:۲۸
  • نرخ روز گذشته:1.0097
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0016

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0081 ریال6:54:28
1.008 ریال6:52:13
1.0079 ریال6:51:52
1.0081 ریال6:50:54
1.008 ریال6:49:24
1.0083 ریال6:48:59
1.0085 ریال6:47:13
1.0086 ریال6:46:13
1.0087 ریال6:45:17
1.0082 ریال6:44:13
1.0081 ریال6:39:31
1.0087 ریال6:38:24
1.0081 ریال6:37:13
1.0088 ریال6:36:16
1.0084 ریال6:33:20
1.0085 ریال6:32:13
1.0084 ریال6:30:20
1.0085 ریال6:27:18
1.0086 ریال6:26:11
1.009 ریال6:25:12
1.0089 ریال6:24:16
1.0083 ریال6:23:14
1.0088 ریال6:22:11
1.0086 ریال6:21:18
1.0091 ریال6:20:13
1.0085 ریال6:18:14
1.0084 ریال6:16:10
1.0087 ریال6:15:17
1.0085 ریال6:12:17
1.0084 ریال6:11:12
1.0085 ریال6:10:17
1.0089 ریال6:09:15
1.0086 ریال6:08:12
1.0087 ریال6:07:12
1.0091 ریال6:06:14
1.0088 ریال6:05:13
1.0087 ریال6:04:13
1.0091 ریال6:03:16
1.0088 ریال6:02:14
1.0087 ریال6:01:13
1.0092 ریال6:00:21
1.0088 ریال5:58:12
1.0087 ریال5:57:16
1.0093 ریال5:56:13
1.0089 ریال5:55:13
1.0088 ریال5:54:15
1.0089 ریال5:53:12
1.0088 ریال5:51:15
1.009 ریال5:50:14
1.0088 ریال5:49:10
1.0087 ریال5:47:11
1.0088 ریال5:46:13
1.0089 ریال5:45:18
1.0093 ریال5:44:11
1.0088 ریال5:43:12
1.0087 ریال5:42:14
1.0088 ریال5:41:12
1.0087 ریال5:40:15
1.0088 ریال5:39:15
1.0092 ریال5:38:12
1.0089 ریال5:37:12
1.0095 ریال5:36:15
1.009 ریال5:35:13
1.0089 ریال5:34:12
1.0092 ریال5:33:17
1.0091 ریال5:32:14
1.009 ریال5:30:18
1.0091 ریال5:27:16
1.009 ریال5:26:11
1.0096 ریال5:25:13
1.0092 ریال5:24:14
1.0091 ریال5:22:10
1.0095 ریال5:21:14
1.0093 ریال5:20:14
1.0092 ریال5:19:11
1.0094 ریال5:18:15
1.0097 ریال5:17:11
1.0099 ریال5:15:14
1.0093 ریال5:14:11
1.0096 ریال5:13:10
1.0094 ریال5:11:12
1.0093 ریال5:10:14
1.0096 ریال5:09:15
1.0094 ریال5:08:11
1.0092 ریال5:07:10
1.0094 ریال5:03:16
1.0093 ریال5:02:11
1.0098 ریال5:01:12
1.0095 ریال5:00:19
1.0098 ریال4:58:10
1.0093 ریال4:57:15
1.0095 ریال4:56:12
1.0092 ریال4:55:15
1.0093 ریال4:53:11
1.0097 ریال4:52:11
1.0091 ریال4:51:15
1.0096 ریال4:50:13
1.0093 ریال4:49:11
1.0092 ریال4:48:15
1.0097 ریال4:47:10
1.0092 ریال4:45:17
1.0094 ریال4:44:12
1.0093 ریال4:43:10
1.0095 ریال4:42:14
1.0093 ریال4:41:11
1.0092 ریال4:40:14
1.0099 ریال4:39:14
1.0097 ریال4:38:10
1.0098 ریال4:37:11
1.0095 ریال4:36:14
1.0094 ریال4:35:12
1.0095 ریال4:34:11
1.0097 ریال4:33:15
1.01 ریال4:32:11
1.0101 ریال4:31:12
1.0098 ریال4:30:18
1.0095 ریال4:29:10
1.0094 ریال4:26:10
1.0093 ریال4:24:14
1.0092 ریال4:23:10
1.0093 ریال4:21:14
1.0095 ریال4:20:12
1.0092 ریال4:19:11
1.0093 ریال4:18:14
1.0094 ریال4:17:10
1.0091 ریال4:16:10
1.0094 ریال4:15:16
1.0092 ریال4:14:11
1.0099 ریال4:13:10
1.0093 ریال4:12:14
1.0098 ریال4:11:10
1.0093 ریال4:10:12
1.0096 ریال4:09:13
1.0093 ریال4:08:09
1.0092 ریال4:07:10
1.009 ریال4:06:14
1.0097 ریال4:04:11
1.0093 ریال4:03:17
1.0092 ریال4:02:13
1.0097 ریال4:01:11
1.0096 ریال4:00:24
1.0091 ریال3:58:10
1.0093 ریال3:57:13
1.0092 ریال3:56:10
1.0093 ریال3:54:13
1.0096 ریال3:52:09
1.0095 ریال3:51:13
1.0093 ریال3:48:13
1.0092 ریال3:47:08
1.0093 ریال3:45:15
1.0094 ریال3:43:11
1.0098 ریال3:42:13
1.0101 ریال3:41:09
1.0094 ریال3:40:12
1.0097 ریال3:39:14
1.0099 ریال3:38:10
1.0097 ریال3:37:10
1.0096 ریال3:36:13
1.0091 ریال3:35:11
1.0094 ریال3:34:11
1.0092 ریال3:33:14
1.0094 ریال3:31:10
1.0093 ریال3:30:16
1.0095 ریال3:29:10
1.0098 ریال3:28:10
1.0102 ریال3:27:13
1.0098 ریال3:26:10
1.0095 ریال3:25:10
1.0098 ریال3:24:13
1.0094 ریال3:23:10
1.0093 ریال3:22:10
1.0096 ریال3:19:10
1.0095 ریال3:16:09
1.0097 ریال3:15:14
1.0095 ریال3:14:09
1.0096 ریال3:13:10
1.0095 ریال3:12:15
1.0098 ریال3:11:09
1.0096 ریال3:10:12
1.0097 ریال3:09:13
1.0095 ریال3:07:10
1.0096 ریال3:04:10
1.0094 ریال3:01:11
1.01 ریال3:00:18
1.0099 ریال2:59:08
1.0095 ریال2:58:10
1.0094 ریال2:56:09
1.0092 ریال2:55:10
1.0093 ریال2:53:10
1.0094 ریال2:51:13
1.0097 ریال2:50:13
1.0098 ریال2:49:09
1.0095 ریال2:48:13
1.0096 ریال2:46:09
1.0092 ریال2:45:13
1.0095 ریال2:44:10
1.0096 ریال2:43:09
1.0099 ریال2:42:12
1.0091 ریال2:41:09
1.0097 ریال2:29:09
1.0098 ریال2:26:09
1.0097 ریال2:25:14
1.0098 ریال2:24:12
1.0099 ریال2:19:10
1.0097 ریال2:18:13
1.0098 ریال2:13:09
1.0097 ریال2:09:13
1.0098 ریال2:03:14
1.0094 ریال2:02:11
1.0097 ریال1:59:10
1.0093 ریال1:58:09
1.0097 ریال1:56:10
1.0098 ریال1:55:10
1.0097 ریال1:52:09
1.0098 ریال1:50:12
1.0097 ریال1:48:12
1.0096 ریال1:47:09
1.0097 ریال1:46:09
1.0095 ریال1:45:14
1.0097 ریال1:44:09
1.0095 ریال1:42:12
1.0096 ریال1:41:09
1.0095 ریال1:37:11
1.0093 ریال1:36:13
1.0094 ریال1:35:11
1.0095 ریال1:34:10
1.0096 ریال1:33:13
1.0097 ریال1:32:10
1.0095 ریال1:30:16
1.0096 ریال1:29:09
1.0094 ریال1:28:09
1.0095 ریال1:27:12
1.0096 ریال1:26:10
1.0094 ریال1:22:11
1.0092 ریال1:21:13
1.0095 ریال1:20:12
1.0094 ریال1:17:10
1.0091 ریال1:16:08
1.0095 ریال1:02:10
1.0093 ریال1:00:17
1.0095 ریال0:59:09
1.0096 ریال0:58:09
1.0094 ریال0:57:12
1.0097 ریال0:55:11
1.0098 ریال0:49:10
1.0099 ریال0:48:12
1.0098 ریال0:47:10
1.0097 ریال0:46:09
1.0096 ریال0:45:13
1.0097 ریال0:44:10
1.0098 ریال0:43:10
1.0099 ریال0:41:09
1.0098 ریال0:38:10
1.0097 ریال0:37:09
1.0094 ریال0:20:12
1.0097 ریال0:08:09
1.0093 ریال0:03:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات