شاخص یاب

فرانک سوییس / دلار

  • نرخ فعلی:0.999
  • بالاترین قیمت روز:0.9998
  • پایین ترین قیمت روز:0.9985
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9993
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۳:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.9991
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.999 ریال8:03:20
0.9987 ریال8:02:14
0.999 ریال8:01:15
0.9987 ریال8:00:24
0.9989 ریال7:59:12
0.9986 ریال7:58:12
0.9989 ریال7:57:15
0.9986 ریال7:56:12
0.9987 ریال7:55:13
0.9989 ریال7:54:16
0.9986 ریال7:53:12
0.9985 ریال7:52:13
0.9989 ریال7:50:14
0.9987 ریال7:49:12
0.9989 ریال7:47:12
0.999 ریال7:46:12
0.9986 ریال7:45:15
0.9987 ریال7:43:12
0.9989 ریال7:40:14
0.9986 ریال7:39:16
0.9987 ریال7:38:11
0.9989 ریال7:37:12
0.9985 ریال7:36:17
0.9987 ریال7:35:15
0.9989 ریال7:34:11
0.9987 ریال7:33:19
0.9989 ریال7:32:16
0.9987 ریال7:31:13
0.999 ریال7:30:21
0.9985 ریال7:29:11
0.9986 ریال7:27:16
0.999 ریال7:26:13
0.9987 ریال7:23:14
0.999 ریال7:21:18
0.9989 ریال7:20:14
0.9986 ریال7:19:11
0.9989 ریال7:18:15
0.9988 ریال7:17:11
0.9987 ریال7:15:16
0.999 ریال7:14:10
0.9987 ریال7:12:15
0.999 ریال7:09:15
0.9991 ریال7:08:11
0.999 ریال7:06:15
0.9988 ریال7:05:13
0.9986 ریال7:04:11
0.999 ریال7:02:13
0.9987 ریال7:01:13
0.9991 ریال6:59:11
0.999 ریال6:58:11
0.9989 ریال6:57:14
0.999 ریال6:54:14
0.9989 ریال6:53:11
0.999 ریال6:51:16
0.9991 ریال6:50:12
0.9992 ریال6:49:11
0.9991 ریال6:48:15
0.9992 ریال6:47:11
0.9991 ریال6:45:15
0.999 ریال6:43:11
0.9988 ریال6:42:16
0.9991 ریال6:40:13
0.9989 ریال6:39:14
0.9992 ریال6:35:13
0.9993 ریال6:32:12
0.999 ریال6:31:12
0.9994 ریال6:30:20
0.9992 ریال6:29:11
0.9989 ریال6:28:10
0.9993 ریال6:26:10
0.9992 ریال6:24:15
0.9989 ریال6:23:10
0.9993 ریال6:20:18
0.9991 ریال6:19:54
0.9993 ریال6:18:35
0.999 ریال6:16:19
0.9994 ریال6:14:12
0.9995 ریال6:13:41
0.9991 ریال6:11:44
0.9994 ریال6:10:14
0.9995 ریال6:09:16
0.9991 ریال6:08:11
0.9995 ریال6:07:13
0.9996 ریال6:06:16
0.9992 ریال6:05:13
0.9995 ریال6:03:37
0.9997 ریال6:02:19
0.9994 ریال6:01:15
0.9996 ریال6:00:28
0.9994 ریال5:59:11
0.9996 ریال5:57:16
0.9993 ریال5:55:14
0.9992 ریال5:54:14
0.9995 ریال5:53:12
0.9993 ریال5:52:12
0.9992 ریال5:51:15
0.9993 ریال5:50:13
0.9991 ریال5:49:13
0.9995 ریال5:47:12
0.9996 ریال5:46:10
0.9997 ریال5:45:17
0.9996 ریال5:42:20
0.9993 ریال5:41:12
0.9996 ریال5:40:14
0.9992 ریال5:37:12
0.9996 ریال5:36:16
0.9995 ریال5:35:13
0.9997 ریال5:34:12
0.9995 ریال5:33:18
0.9993 ریال5:32:14
0.9995 ریال5:31:15
0.9993 ریال5:30:20
0.9994 ریال5:29:11
0.9995 ریال5:26:11
0.9994 ریال5:25:13
0.9993 ریال5:24:17
0.9994 ریال5:23:12
0.9991 ریال5:22:12
0.9994 ریال5:21:17
0.9991 ریال5:20:17
0.9993 ریال5:19:12
0.9991 ریال5:18:15
0.9995 ریال5:17:12
0.9994 ریال5:16:11
0.9995 ریال5:15:16
0.9993 ریال5:13:12
0.9992 ریال5:12:16
0.9991 ریال5:11:11
0.9995 ریال5:10:13
0.9996 ریال5:09:15
0.9994 ریال5:08:10
0.9996 ریال5:07:11
0.9994 ریال5:06:14
0.9995 ریال5:05:12
0.9994 ریال5:04:11
0.9993 ریال5:03:17
0.9997 ریال5:00:23
0.9996 ریال4:58:10
0.9997 ریال4:56:10
0.9993 ریال4:55:12
0.9994 ریال4:54:14
0.9998 ریال4:52:10
0.9996 ریال4:51:15
0.9995 ریال4:50:13
0.9997 ریال4:49:10
0.9996 ریال4:48:14
0.9992 ریال4:47:11
0.9994 ریال4:45:15
0.9996 ریال4:44:10
0.9994 ریال4:43:10
0.9995 ریال4:42:15
0.9996 ریال4:41:12
0.9997 ریال4:39:13
0.9994 ریال4:37:10
0.9995 ریال4:36:14
0.9996 ریال4:33:16
0.9993 ریال4:32:13
0.9994 ریال4:31:13
0.9996 ریال4:29:11
0.9994 ریال4:28:11
0.9993 ریال4:27:15
0.9994 ریال4:25:11
0.9995 ریال4:24:14
0.9991 ریال4:23:10
0.9994 ریال4:21:15
0.9993 ریال4:20:13
0.9994 ریال4:17:10
0.999 ریال4:16:10
0.9993 ریال4:14:11
0.999 ریال4:13:12
0.9995 ریال4:12:15
0.9991 ریال4:10:13
0.9994 ریال4:09:14
0.9993 ریال4:08:11
0.9991 ریال4:07:11
0.9993 ریال4:06:14
0.9991 ریال4:05:12
0.9992 ریال4:03:18
0.9996 ریال4:02:13
0.9994 ریال4:01:13
0.9992 ریال3:59:11
0.9993 ریال3:58:11
0.9995 ریال3:56:11
0.9994 ریال3:54:14
0.9993 ریال3:53:10
0.9991 ریال3:52:11
0.9994 ریال3:51:14
0.9992 ریال3:50:13
0.9993 ریال3:49:11
0.9994 ریال3:48:14
0.9993 ریال3:47:11
0.9992 ریال3:46:10
0.9991 ریال3:44:11
0.9994 ریال3:43:10
0.9992 ریال3:42:16
0.9993 ریال3:40:13
0.9995 ریال3:38:11
0.9991 ریال3:36:14
0.9992 ریال3:34:11
0.9991 ریال3:33:17
0.9988 ریال3:30:19
0.9989 ریال3:29:10
0.9986 ریال3:27:15
0.9988 ریال3:26:10
0.9987 ریال3:25:11
0.9986 ریال3:24:15
0.9988 ریال3:23:10
0.9989 ریال3:22:12
0.999 ریال3:21:16
0.9989 ریال3:20:13
0.999 ریال3:19:11
0.9986 ریال3:18:14
0.999 ریال3:17:10
0.9987 ریال3:14:10
0.9989 ریال3:13:10
0.999 ریال3:12:15
0.9989 ریال3:09:14
0.9987 ریال3:08:11
0.999 ریال3:06:13
0.9988 ریال3:05:11
0.9989 ریال3:04:10
0.9987 ریال3:03:18
0.9989 ریال3:02:12
0.999 ریال3:00:24
0.9986 ریال2:59:10
0.999 ریال2:57:13
0.9986 ریال2:55:10
0.9987 ریال2:51:14
0.999 ریال2:50:12
0.9989 ریال2:49:10
0.9988 ریال2:47:10
0.9991 ریال2:42:14
0.9989 ریال2:41:10
0.9991 ریال2:40:12
0.999 ریال2:31:12
0.9993 ریال2:30:18
0.9991 ریال2:25:11
0.9988 ریال2:23:10
0.9991 ریال2:21:15
0.9988 ریال2:19:10
0.999 ریال2:17:09
0.9988 ریال2:15:14
0.9991 ریال2:13:09
0.9993 ریال2:12:14
0.9988 ریال2:10:11
0.9994 ریال2:08:09
0.999 ریال2:07:10
0.9994 ریال2:06:14
0.999 ریال2:05:12
0.9994 ریال2:04:11
0.9989 ریال2:03:17
0.9994 ریال2:02:14
0.9991 ریال2:01:14
0.9992 ریال1:59:11
0.999 ریال1:58:10
0.9991 ریال1:57:13
0.9992 ریال1:56:10
0.9993 ریال1:55:10
0.999 ریال1:54:13
0.9991 ریال1:52:11
0.9989 ریال1:51:16
0.9995 ریال1:50:12
0.9992 ریال1:49:10
0.9994 ریال1:47:12
0.9997 ریال1:46:10
0.9993 ریال1:45:17
0.9994 ریال1:44:10
0.9997 ریال1:43:10
0.9996 ریال1:42:15
0.9994 ریال1:40:12
0.9991 ریال1:39:15
0.9993 ریال1:38:10
0.9992 ریال1:37:09
0.9993 ریال1:36:15
0.9992 ریال1:35:13
0.9995 ریال1:34:13
0.9991 ریال1:33:18
0.9996 ریال1:32:12
0.9988 ریال1:31:12
0.9989 ریال1:30:22
0.9988 ریال1:29:12
0.9987 ریال1:28:10
0.999 ریال1:27:13
0.9989 ریال1:26:11
0.999 ریال1:25:12
0.9989 ریال1:21:16
0.999 ریال1:18:16
0.9989 ریال1:15:16
0.999 ریال1:12:16
0.9989 ریال1:11:12
0.999 ریال1:10:13
0.9989 ریال1:09:14
0.9992 ریال1:08:11
0.9991 ریال1:06:14
0.999 ریال1:02:12
0.9991 ریال1:01:17
0.999 ریال1:00:21
0.9991 ریال0:59:10
0.999 ریال0:54:15
0.9989 ریال0:53:10
0.9991 ریال0:46:11
0.9992 ریال0:45:15
0.9991 ریال0:41:11
0.9992 ریال0:38:09
0.999 ریال0:37:09
0.9992 ریال0:36:12
0.999 ریال0:35:12
0.9992 ریال0:34:10
0.999 ریال0:33:12
0.9991 ریال0:31:12
0.9994 ریال0:30:15
0.9992 ریال0:29:10
0.9994 ریال0:28:10
0.9993 ریال0:27:12
0.9992 ریال0:26:10
0.9991 ریال0:24:12
0.9993 ریال0:23:11
0.9992 ریال0:21:12
0.9993 ریال0:20:12
0.9992 ریال0:18:14
0.9994 ریال0:17:09
0.9991 ریال0:15:15
0.9992 ریال0:11:11
0.9991 ریال0:05:12
0.9993 ریال0:04:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات