کالایاب
شاخص یاب

فرانک سوییس / دلار

  • نرخ فعلی:0.9894
  • بالاترین قیمت روز:0.9898
  • پایین ترین قیمت روز:0.9887
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.989
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۴۶:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.9891
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9894 ریال5:46:13
0.9895 ریال5:45:16
0.9896 ریال5:44:11
0.9893 ریال5:43:11
0.9894 ریال5:42:20
0.9895 ریال5:41:10
0.9894 ریال5:39:14
0.9895 ریال5:37:11
0.9894 ریال5:36:14
0.9895 ریال5:32:10
0.9894 ریال5:31:12
0.9893 ریال5:30:19
0.9895 ریال5:29:10
0.9893 ریال5:28:13
0.9894 ریال5:26:09
0.9895 ریال5:24:14
0.9893 ریال5:23:10
0.9894 ریال5:22:10
0.9895 ریال5:21:15
0.9893 ریال5:19:11
0.9894 ریال5:17:09
0.9895 ریال5:15:15
0.9896 ریال5:14:10
0.9895 ریال5:11:09
0.9896 ریال5:10:13
0.9894 ریال5:09:14
0.9895 ریال5:08:09
0.9897 ریال5:07:11
0.9896 ریال5:06:13
0.9895 ریال5:02:10
0.9894 ریال5:00:23
0.9895 ریال4:59:09
0.9894 ریال4:55:11
0.9895 ریال4:54:13
0.9894 ریال4:53:10
0.9895 ریال4:51:14
0.9892 ریال4:48:13
0.9893 ریال4:47:09
0.9892 ریال4:46:10
0.9894 ریال4:44:10
0.9892 ریال4:43:10
0.9893 ریال4:42:13
0.9892 ریال4:40:14
0.9893 ریال4:38:09
0.9892 ریال4:37:09
0.9891 ریال4:34:10
0.9892 ریال4:33:13
0.9893 ریال4:31:11
0.9891 ریال4:28:10
0.9892 ریال4:26:10
0.989 ریال4:25:12
0.9892 ریال4:23:09
0.9891 ریال4:22:11
0.9892 ریال4:11:10
0.9893 ریال4:02:10
0.9891 ریال4:01:14
0.9892 ریال3:58:10
0.9894 ریال3:57:14
0.9892 ریال3:56:09
0.9893 ریال3:54:13
0.9892 ریال3:51:13
0.9893 ریال3:46:10
0.9892 ریال3:45:14
0.9893 ریال3:38:08
0.9892 ریال3:37:10
0.9891 ریال3:36:12
0.9892 ریال3:35:10
0.9893 ریال3:34:09
0.9891 ریال3:33:13
0.9893 ریال3:24:13
0.9891 ریال3:23:09
0.9893 ریال3:20:11
0.9892 ریال3:19:10
0.9893 ریال3:12:14
0.9892 ریال3:09:13
0.9893 ریال3:08:10
0.9892 ریال3:07:11
0.9893 ریال3:06:13
0.9892 ریال3:04:10
0.9893 ریال3:03:13
0.9892 ریال3:01:13
0.9893 ریال3:00:21
0.9892 ریال2:57:13
0.9893 ریال2:56:09
0.9894 ریال2:54:13
0.9892 ریال2:48:12
0.9893 ریال2:47:09
0.9892 ریال2:44:10
0.9894 ریال2:43:10
0.9892 ریال2:32:09
0.9893 ریال2:25:12
0.9895 ریال2:24:12
0.9896 ریال2:23:09
0.9895 ریال2:22:10
0.9894 ریال2:18:13
0.9892 ریال2:17:09
0.9891 ریال2:16:10
0.9895 ریال2:14:09
0.9894 ریال2:13:10
0.9898 ریال2:12:13
0.9894 ریال2:10:11
0.9895 ریال2:08:09
0.9894 ریال2:07:09
0.9896 ریال2:04:09
0.9895 ریال2:03:13
0.989 ریال2:02:11
0.9892 ریال2:01:14
0.9891 ریال1:47:09
0.9892 ریال1:40:14
0.9891 ریال1:38:09
0.9892 ریال1:35:11
0.9889 ریال1:34:10
0.9892 ریال1:33:13
0.9891 ریال1:31:11
0.9892 ریال1:30:18
0.9891 ریال1:29:10
0.9892 ریال1:28:10
0.9891 ریال1:26:09
0.9893 ریال1:25:12
0.9892 ریال1:24:12
0.9891 ریال1:22:10
0.9892 ریال1:21:12
0.9891 ریال1:20:13
0.9894 ریال1:17:09
0.9893 ریال1:16:10
0.9891 ریال1:14:10
0.9892 ریال1:13:10
0.989 ریال1:12:13
0.9891 ریال1:09:15
0.989 ریال1:08:09
0.9893 ریال1:07:10
0.9892 ریال1:02:12
0.989 ریال1:00:24
0.9889 ریال0:54:13
0.989 ریال0:49:10
0.9889 ریال0:45:15
0.989 ریال0:43:11
0.9889 ریال0:40:14
0.9888 ریال0:37:10
0.9889 ریال0:36:14
0.9888 ریال0:35:10
0.9887 ریال0:34:10
0.9888 ریال0:33:14
0.989 ریال0:32:10
0.9891 ریال0:30:19
0.9892 ریال0:29:10
0.9891 ریال0:28:10
0.989 ریال0:26:10
0.9891 ریال0:25:12
0.9889 ریال0:24:14
0.989 ریال0:22:10
0.9888 ریال0:14:10
0.9889 ریال0:07:10
0.989 ریال0:04:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات