شاخص یاب

فرانک سوییس / دلار

  • نرخ فعلی:1.0431
  • بالاترین قیمت روز:1.0442
  • پایین ترین قیمت روز:1.0424
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0425
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۴۲:۱۱
  • نرخ روز گذشته:1.0426
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0431 ریال8:42:11
1.043 ریال8:40:10
1.0433 ریال8:39:11
1.0432 ریال8:36:11
1.0433 ریال8:34:08
1.0434 ریال8:33:11
1.0433 ریال8:26:08
1.0434 ریال8:21:11
1.0436 ریال8:20:09
1.0434 ریال8:19:08
1.0435 ریال8:10:10
1.0434 ریال8:08:08
1.0433 ریال8:06:11
1.0434 ریال8:05:08
1.0433 ریال8:04:09
1.0434 ریال8:00:13
1.0433 ریال7:59:08
1.0434 ریال7:58:08
1.0432 ریال7:57:10
1.0433 ریال7:55:09
1.0435 ریال7:52:09
1.0434 ریال7:48:10
1.0433 ریال7:42:10
1.0436 ریال7:41:08
1.0433 ریال7:38:08
1.0435 ریال7:36:11
1.0434 ریال7:29:08
1.0433 ریال7:24:10
1.0432 ریال7:23:08
1.0433 ریال7:19:08
1.0432 ریال7:18:10
1.0431 ریال7:17:08
1.0433 ریال7:16:09
1.0432 ریال7:14:08
1.0435 ریال7:13:07
1.0433 ریال7:12:10
1.0432 ریال7:11:08
1.0433 ریال7:10:09
1.0434 ریال7:08:07
1.0433 ریال7:07:08
1.0434 ریال7:06:10
1.0433 ریال7:04:07
1.0432 ریال7:02:08
1.0433 ریال6:58:07
1.0434 ریال6:57:10
1.0435 ریال6:56:08
1.0433 ریال6:52:07
1.0434 ریال6:51:11
1.0433 ریال6:50:09
1.0434 ریال6:47:08
1.0433 ریال6:43:08
1.0432 ریال6:42:10
1.0434 ریال6:39:10
1.0432 ریال6:38:08
1.0433 ریال6:35:09
1.0432 ریال6:31:08
1.0434 ریال6:29:07
1.0431 ریال6:28:07
1.0432 ریال6:27:10
1.0431 ریال6:26:07
1.0432 ریال6:24:09
1.0431 ریال6:23:08
1.0432 ریال6:21:10
1.0433 ریال6:20:08
1.0432 ریال6:18:10
1.0433 ریال6:17:41
1.0432 ریال6:07:51
1.0432 ریال6:07:51
1.0433 ریال6:05:08
1.0432 ریال6:03:10
1.0433 ریال6:02:07
1.0431 ریال5:58:07
1.0432 ریال5:55:08
1.0431 ریال5:52:07
1.043 ریال5:51:09
1.0431 ریال5:50:09
1.0432 ریال5:49:07
1.0431 ریال5:47:07
1.043 ریال5:45:10
1.0431 ریال5:42:09
1.0432 ریال5:39:09
1.0433 ریال5:38:07
1.0432 ریال5:31:08
1.043 ریال5:30:15
1.0432 ریال5:26:07
1.043 ریال5:23:07
1.0431 ریال5:21:10
1.0432 ریال5:20:09
1.0431 ریال5:16:07
1.0432 ریال5:15:11
1.043 ریال5:12:09
1.0431 ریال5:08:08
1.0432 ریال5:07:07
1.043 ریال5:05:09
1.0432 ریال4:59:07
1.0431 ریال4:58:07
1.0432 ریال4:55:08
1.0434 ریال4:54:10
1.0432 ریال4:53:07
1.0431 ریال4:50:09
1.043 ریال4:47:07
1.0431 ریال4:44:07
1.0433 ریال4:43:07
1.0432 ریال4:40:08
1.0435 ریال4:39:10
1.0433 ریال4:38:07
1.0434 ریال4:36:10
1.0432 ریال4:35:08
1.0434 ریال4:34:07
1.0431 ریال4:33:10
1.0429 ریال4:28:07
1.0431 ریال4:27:09
1.043 ریال4:26:07
1.0431 ریال4:25:08
1.0429 ریال4:23:07
1.0428 ریال4:22:07
1.043 ریال4:19:09
1.0429 ریال4:18:09
1.043 ریال4:16:08
1.0429 ریال4:15:11
1.043 ریال4:14:07
1.0429 ریال4:06:09
1.0428 ریال4:05:08
1.0429 ریال4:01:07
1.043 ریال4:00:12
1.0429 ریال3:59:07
1.0428 ریال3:58:07
1.043 ریال3:57:10
1.0429 ریال3:56:07
1.043 ریال3:55:08
1.0428 ریال3:54:09
1.0429 ریال3:50:08
1.0431 ریال3:49:07
1.0429 ریال3:47:07
1.0431 ریال3:46:07
1.0428 ریال3:44:07
1.043 ریال3:43:07
1.0429 ریال3:39:10
1.043 ریال3:38:07
1.0429 ریال3:32:08
1.0431 ریال3:30:12
1.0429 ریال3:29:07
1.043 ریال3:25:09
1.0429 ریال3:24:10
1.043 ریال3:23:09
1.0429 ریال3:22:07
1.043 ریال3:19:07
1.0429 ریال3:17:07
1.0428 ریال3:15:10
1.0429 ریال3:14:07
1.0428 ریال3:13:07
1.043 ریال3:12:10
1.0429 ریال3:11:07
1.043 ریال3:05:08
1.0431 ریال3:04:07
1.0432 ریال3:03:11
1.043 ریال3:00:12
1.0431 ریال2:58:07
1.0432 ریال2:56:07
1.0429 ریال2:55:08
1.043 ریال2:54:10
1.0428 ریال2:53:07
1.0429 ریال2:52:07
1.0428 ریال2:51:10
1.043 ریال2:50:09
1.0429 ریال2:47:07
1.0431 ریال2:46:07
1.0434 ریال2:45:10
1.0431 ریال2:44:07
1.0434 ریال2:43:07
1.0432 ریال2:41:07
1.0431 ریال2:40:09
1.043 ریال2:39:10
1.0431 ریال2:37:07
1.0429 ریال2:36:10
1.043 ریال2:34:07
1.0431 ریال2:33:10
1.043 ریال2:32:08
1.0442 ریال2:31:07
1.0437 ریال2:29:07
1.0431 ریال2:27:10
1.0438 ریال2:26:07
1.043 ریال2:24:10
1.044 ریال2:23:07
1.0432 ریال2:22:07
1.0428 ریال2:21:10
1.0429 ریال2:20:08
1.043 ریال2:18:10
1.0432 ریال2:16:07
1.0431 ریال2:12:10
1.0427 ریال2:10:08
1.0429 ریال2:08:07
1.043 ریال2:05:08
1.0429 ریال1:59:07
1.0433 ریال1:53:06
1.0434 ریال1:52:07
1.0436 ریال1:51:09
1.0429 ریال1:49:07
1.0431 ریال1:48:10
1.0425 ریال1:47:07
1.0432 ریال1:43:07
1.0431 ریال1:41:07
1.0433 ریال1:39:09
1.0431 ریال1:36:09
1.0428 ریال1:35:08
1.043 ریال1:34:07
1.0432 ریال1:33:08
1.0429 ریال1:32:08
1.043 ریال1:31:07
1.0429 ریال1:30:11
1.0428 ریال1:29:07
1.0427 ریال1:28:07
1.0428 ریال1:27:09
1.0426 ریال1:26:07
1.0429 ریال1:25:08
1.0427 ریال1:24:08
1.0428 ریال1:19:07
1.043 ریال1:18:09
1.0428 ریال1:17:07
1.0427 ریال1:15:10
1.0428 ریال1:14:07
1.0427 ریال1:13:07
1.0426 ریال1:08:07
1.0427 ریال1:07:07
1.0428 ریال1:06:09
1.0427 ریال1:02:08
1.0426 ریال1:01:08
1.0429 ریال0:45:11
1.0428 ریال0:43:07
1.0427 ریال0:41:08
1.043 ریال0:40:08
1.0429 ریال0:39:09
1.0427 ریال0:37:07
1.0428 ریال0:36:10
1.0425 ریال0:35:08
1.0424 ریال0:34:07
1.0425 ریال0:31:08
1.0424 ریال0:30:12
1.0425 ریال0:29:08
1.0424 ریال0:28:07
1.0425 ریال0:25:08
1.0426 ریال0:22:08
1.0428 ریال0:21:09
1.0426 ریال0:17:07
1.0427 ریال0:16:07
1.0425 ریال0:15:10
1.0428 ریال0:14:07
1.0426 ریال0:13:07
1.0425 ریال0:12:10
1.0427 ریال0:11:07
1.0428 ریال0:10:09
1.0427 ریال0:09:09
1.0426 ریال0:08:07
1.0427 ریال0:07:07
1.0426 ریال0:06:10
1.0425 ریال0:05:08
1.0426 ریال0:04:07
1.0425 ریال0:03:10
نظرات