شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سوییس / دلار

  • نرخ فعلی:1.0055
  • بالاترین قیمت روز:1.0074
  • پایین ترین قیمت روز:1.0052
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.007
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۷:۱۸
  • نرخ روز گذشته:1.0068
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0054 ریال11:55:10
1.0054 ریال11:55:10
1.0053 ریال11:53:09
1.0052 ریال11:47:09
1.0054 ریال11:43:09
1.0055 ریال11:41:09
1.0058 ریال11:39:22
1.0055 ریال11:37:09
1.0056 ریال11:33:17
1.0055 ریال11:29:08
1.0054 ریال11:23:05
1.0055 ریال11:21:12
1.0053 ریال11:19:13
1.0054 ریال11:15:16
1.0054 ریال11:15:15
1.0056 ریال11:13:06
1.0055 ریال11:07:05
1.0056 ریال11:05:10
1.0056 ریال11:05:09
1.0057 ریال10:59:06
1.0058 ریال10:57:14
1.0057 ریال10:55:08
1.0057 ریال10:55:08
1.0056 ریال10:51:14
1.0057 ریال10:49:05
1.0055 ریال10:47:06
1.0057 ریال10:45:15
1.0057 ریال10:45:14
1.0056 ریال10:41:06
1.0055 ریال10:39:16
1.0054 ریال10:37:05
1.0053 ریال10:33:14
1.0055 ریال10:31:06
1.0054 ریال10:27:14
1.0053 ریال10:17:05
1.0054 ریال10:15:16
1.0054 ریال10:15:16
1.0052 ریال10:13:05
1.0053 ریال10:11:05
1.0055 ریال10:09:16
1.0054 ریال10:05:06
1.0054 ریال10:05:06
1.0055 ریال10:03:13
1.0054 ریال9:53:05
1.0055 ریال9:45:14
1.0055 ریال9:45:14
1.0054 ریال9:43:06
1.0055 ریال9:41:06
1.0054 ریال9:39:14
1.0057 ریال9:33:14
1.0055 ریال9:31:06
1.0056 ریال9:29:38
1.0057 ریال9:27:12
1.0059 ریال9:25:06
1.0059 ریال9:25:05
1.0056 ریال9:23:04
1.0057 ریال9:19:05
1.0058 ریال9:11:06
1.0059 ریال9:09:11
1.0057 ریال9:05:06
1.0057 ریال9:05:05
1.0058 ریال9:03:12
1.0057 ریال9:01:06
1.0058 ریال8:57:11
1.0059 ریال8:53:04
1.0058 ریال8:51:12
1.0059 ریال8:49:05
1.0058 ریال8:41:05
1.0059 ریال8:37:04
1.0058 ریال8:35:05
1.0058 ریال8:35:05
1.0059 ریال8:33:13
1.006 ریال8:31:05
1.0059 ریال8:21:13
1.0058 ریال8:17:04
1.0059 ریال8:15:15
1.0059 ریال8:15:14
1.0058 ریال8:13:06
1.0059 ریال8:11:04
1.006 ریال8:09:13
1.0058 ریال8:07:05
1.0059 ریال8:05:06
1.0059 ریال8:05:05
1.0058 ریال8:03:11
1.0059 ریال8:01:06
1.0058 ریال7:59:05
1.0059 ریال7:57:12
1.006 ریال7:55:06
1.006 ریال7:55:06
1.0058 ریال7:53:04
1.0059 ریال7:51:13
1.0058 ریال7:47:04
1.0059 ریال7:39:13
1.0058 ریال7:36:24
1.0059 ریال7:35:05
1.0059 ریال7:35:05
1.0058 ریال7:31:05
1.0059 ریال7:29:06
1.006 ریال7:27:13
1.0059 ریال7:25:06
1.0059 ریال7:25:05
1.0058 ریال7:17:04
1.0059 ریال7:07:05
1.0057 ریال7:05:06
1.0057 ریال7:05:06
1.0058 ریال7:03:12
1.0059 ریال7:01:05
1.0061 ریال6:59:04
1.006 ریال6:57:13
1.0059 ریال6:53:04
1.0058 ریال6:49:05
1.0057 ریال6:47:05
1.0056 ریال6:45:14
1.0056 ریال6:45:13
1.0057 ریال6:43:05
1.0058 ریال6:41:04
1.0057 ریال6:39:12
1.0059 ریال6:37:04
1.0058 ریال6:31:06
1.0059 ریال6:29:04
1.0058 ریال6:27:13
1.0059 ریال6:25:06
1.0059 ریال6:25:05
1.0058 ریال6:23:05
1.0059 ریال6:21:13
1.0058 ریال6:19:05
1.0057 ریال6:17:05
1.0059 ریال6:13:05
1.0057 ریال6:09:13
1.0056 ریال6:05:05
1.0056 ریال6:05:05
1.0057 ریال6:01:06
1.006 ریال5:57:13
1.0059 ریال5:49:05
1.006 ریال5:47:05
1.0059 ریال5:45:14
1.0059 ریال5:45:14
1.0061 ریال5:43:05
1.006 ریال5:37:05
1.0058 ریال5:35:05
1.0058 ریال5:35:05
1.0059 ریال5:29:05
1.006 ریال5:27:12
1.0061 ریال5:25:06
1.0061 ریال5:25:05
1.006 ریال5:21:13
1.0062 ریال5:19:04
1.0063 ریال5:17:04
1.0062 ریال5:15:16
1.0062 ریال5:15:15
1.0063 ریال5:13:05
1.0064 ریال5:09:12
1.0066 ریال5:05:05
1.0066 ریال5:05:05
1.0065 ریال5:03:12
1.0066 ریال4:59:04
1.0067 ریال4:53:04
1.0066 ریال4:51:12
1.0067 ریال4:49:05
1.0068 ریال4:47:04
1.0066 ریال4:45:13
1.0066 ریال4:45:13
1.007 ریال4:43:04
1.0068 ریال4:41:05
1.0067 ریال4:39:12
1.0068 ریال4:37:05
1.0067 ریال4:33:12
1.0068 ریال4:31:05
1.0069 ریال4:29:04
1.0068 ریال4:27:13
1.007 ریال4:25:06
1.007 ریال4:25:06
1.0069 ریال4:15:15
1.0069 ریال4:15:14
1.007 ریال4:11:05
1.0068 ریال4:09:12
1.007 ریال4:05:06
1.007 ریال4:05:05
1.0069 ریال4:03:12
1.0072 ریال3:59:04
1.0069 ریال3:55:05
1.0069 ریال3:55:05
1.0072 ریال3:53:04
1.0069 ریال3:51:11
1.007 ریال3:49:05
1.0074 ریال3:47:04
1.0073 ریال3:45:14
1.0073 ریال3:45:13
1.0072 ریال3:43:04
1.0073 ریال3:41:03
1.007 ریال3:39:11
1.0073 ریال3:37:04
1.007 ریال3:35:05
1.007 ریال3:35:04
1.0068 ریال3:33:12
1.0069 ریال3:27:12
1.0068 ریال3:21:11
1.0069 ریال3:19:04
1.0068 ریال3:11:04
1.007 ریال3:07:04
1.0069 ریال3:03:10
1.0068 ریال3:01:05
1.007 ریال2:53:04
1.0068 ریال2:51:12
1.0069 ریال2:41:04
1.0067 ریال2:39:11
1.0068 ریال2:37:04
1.0067 ریال2:35:05
1.0067 ریال2:35:04
1.007 ریال2:33:12
1.0067 ریال2:29:03
1.0069 ریال2:25:05
1.0069 ریال2:25:04
1.0067 ریال2:17:04
1.0068 ریال1:45:12
1.0068 ریال1:45:12
1.0069 ریال1:43:04
1.0068 ریال1:37:04
1.0067 ریال1:29:04
1.0068 ریال1:27:12
1.0066 ریال1:25:05
1.0066 ریال1:25:05
1.0067 ریال1:11:04
1.0066 ریال1:05:04
1.0066 ریال1:05:04
1.0067 ریال1:01:04
1.0068 ریال0:59:04
1.0067 ریال0:57:11
1.0068 ریال0:55:05
1.0068 ریال0:55:04
1.0067 ریال0:53:04
1.0068 ریال0:51:11
1.0067 ریال0:35:04
1.0067 ریال0:35:03
1.0068 ریال0:31:04
1.0069 ریال0:23:03
1.0068 ریال0:19:03
1.007 ریال0:17:03
1.0072 ریال0:15:13
1.0072 ریال0:15:12
1.007 ریال0:07:03
1.0069 ریال0:03:11
1.007 ریال0:02:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات