کالایاب
شاخص یاب

CHF/KRW Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,241 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.96 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,225 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.04 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,200 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25.04 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,171 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 54.04 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.61%