شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/HUF Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 303 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 306 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 302 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 295 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.98%