شاخص یاب

CBOE S&P 500 VIX

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.06 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.06 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.06 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.06 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.63%