شاخص یاب

CBOE S&P 500 VIX

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.59 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.59 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.59 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.41 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.28%