شاخص یاب

CBOE S&P 500 VIX

  • نرخ فعلی:11.94
  • بالاترین قیمت روز:16.025
  • پایین ترین قیمت روز:11.94
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.33
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۰۵:۱۳
  • نرخ روز گذشته:14.32
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:19.93%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.38

نمودار کندل استیک CBOE S&P 500 VIX در روز جاری

نمودار کندل استیک CBOE S&P 500 VIX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
11.94 ریال3:05:13
16.025 ریال3:04:13
11.94 ریال3:03:13
14.275 ریال3:02:11
11.94 ریال3:00:13
14.275 ریال2:59:13
11.94 ریال2:57:12
14.275 ریال2:55:13
16.025 ریال2:53:14
14.275 ریال2:50:13
16.025 ریال2:48:12
14.275 ریال2:45:14
16.025 ریال2:44:13
14.275 ریال1:41:13
14.25 ریال1:40:13
14.275 ریال1:39:13
14.25 ریال1:38:11
14.275 ریال1:37:12
14.29 ریال1:36:13
14.275 ریال1:33:12
14.25 ریال1:31:13
14.275 ریال1:30:13
14.3 ریال1:29:12
14.25 ریال1:28:12
14.3 ریال1:27:13
14.25 ریال1:24:12
14.3 ریال1:23:12
14.25 ریال1:22:14
14.3 ریال1:20:13
14.25 ریال1:19:11
14.3 ریال1:11:11
14.25 ریال1:10:13
14.3 ریال1:09:11
14.25 ریال1:08:11
14.3 ریال1:07:11
14.32 ریال1:06:11
14.3 ریال1:05:13
14.32 ریال1:04:12
14.3 ریال1:02:11
14.29 ریال1:01:12
14.25 ریال1:00:15
14.35 ریال0:58:13
14.25 ریال0:57:12
14.35 ریال0:54:11
14.32 ریال0:53:12
14.35 ریال0:52:12
14.3 ریال0:51:13
14.35 ریال0:49:12
14.3 ریال0:48:13
14.31 ریال0:47:12
14.3 ریال0:43:12
14.35 ریال0:42:11
14.31 ریال0:41:11
14.3 ریال0:40:13
14.35 ریال0:39:12
14.31 ریال0:38:12
14.3 ریال0:37:11
14.28 ریال0:36:12
14.31 ریال0:35:11
14.28 ریال0:34:12
14.3 ریال0:33:12
14.31 ریال0:32:12
14.28 ریال0:31:12
14.3 ریال0:29:12
14.28 ریال0:28:12
14.3 ریال0:26:12
14.28 ریال0:22:12
14.32 ریال0:21:13
14.28 ریال0:20:13
14.32 ریال0:19:12
14.33 ریال0:18:13
14.32 ریال0:17:10
14.33 ریال0:16:14
14.3 ریال0:15:13
14.33 ریال0:14:12
14.32 ریال0:12:12
14.33 ریال0:11:12
14.35 ریال0:10:14
14.33 ریال0:09:12
14.32 ریال0:07:14
14.33 ریال0:05:12
نظرات