شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Carnegie WorldWide/Globale Aktier

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 738 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 741 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 736 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 728 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.8%