شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Canon

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,864 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 62.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,888 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 38.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,879 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 47.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,986 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 59.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.03%