شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Canadian Pacific Railway

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 284 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 290 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 305 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.16 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 306 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.16 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.81%