شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.285 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.285 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.285 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.285 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.69%