شاخص یاب

دلار کانادا / دلار

  • نرخ فعلی:0.7533
  • بالاترین قیمت روز:0.7548
  • پایین ترین قیمت روز:0.7532
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7546
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۰۷:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.7532
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار کانادا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7533 ریال7:07:11
0.7532 ریال7:06:15
0.7534 ریال7:03:17
0.7533 ریال7:02:12
0.7534 ریال7:01:13
0.7533 ریال7:00:24
0.7534 ریال6:57:28
0.7535 ریال6:56:40
0.7534 ریال6:55:36
0.7535 ریال6:45:17
0.7534 ریال6:44:13
0.7535 ریال6:43:14
0.7533 ریال6:42:17
0.7534 ریال6:39:31
0.7537 ریال6:38:24
0.7536 ریال6:37:13
0.7535 ریال6:36:16
0.7536 ریال6:35:14
0.7535 ریال6:33:20
0.7536 ریال6:31:12
0.7535 ریال6:30:20
0.7536 ریال6:19:12
0.7534 ریال6:18:14
0.7535 ریال6:12:17
0.7536 ریال6:11:12
0.7535 ریال6:08:12
0.7537 ریال6:07:12
0.7536 ریال6:06:14
0.7537 ریال6:05:13
0.7538 ریال6:02:14
0.7539 ریال6:01:13
0.7538 ریال6:00:21
0.7537 ریال5:58:12
0.7536 ریال5:56:13
0.7535 ریال5:55:13
0.7536 ریال5:54:15
0.7535 ریال5:53:12
0.7537 ریال5:52:10
0.7536 ریال5:50:14
0.7535 ریال5:49:10
0.7536 ریال5:47:11
0.7537 ریال5:46:13
0.7538 ریال5:45:18
0.7537 ریال5:40:15
0.7538 ریال5:38:12
0.7539 ریال5:36:15
0.7537 ریال5:35:13
0.7539 ریال5:30:18
0.7537 ریال5:29:12
0.7536 ریال5:28:11
0.7537 ریال5:27:16
0.7536 ریال5:25:13
0.7537 ریال5:22:10
0.7536 ریال5:21:14
0.7537 ریال5:19:11
0.7536 ریال5:18:15
0.7537 ریال5:17:11
0.7539 ریال5:16:11
0.7537 ریال5:14:11
0.7536 ریال5:12:14
0.7537 ریال5:09:15
0.7539 ریال5:07:10
0.7537 ریال5:06:15
0.7539 ریال5:05:13
0.7537 ریال5:04:12
0.754 ریال5:02:11
0.7541 ریال5:01:12
0.7542 ریال5:00:19
0.7543 ریال4:59:10
0.7542 ریال4:58:10
0.7543 ریال4:57:15
0.7541 ریال4:53:11
0.754 ریال4:52:11
0.7541 ریال4:51:15
0.7542 ریال4:50:13
0.7541 ریال4:49:11
0.754 ریال4:48:15
0.7541 ریال4:45:17
0.7542 ریال4:44:12
0.7543 ریال4:42:14
0.7544 ریال4:41:11
0.7543 ریال4:40:14
0.7542 ریال4:39:14
0.7544 ریال4:38:10
0.7543 ریال4:35:12
0.7544 ریال4:34:11
0.7543 ریال4:33:15
0.7542 ریال4:32:11
0.7544 ریال4:31:12
0.7543 ریال4:29:10
0.7542 ریال4:28:10
0.754 ریال4:27:14
0.7542 ریال4:25:12
0.754 ریال4:24:14
0.7541 ریال4:22:11
0.7543 ریال4:21:14
0.7541 ریال4:20:12
0.7542 ریال4:19:11
0.7541 ریال4:18:14
0.754 ریال4:17:10
0.7543 ریال4:16:10
0.7542 ریال4:13:10
0.7541 ریال4:12:14
0.7542 ریال4:11:10
0.7543 ریال4:10:12
0.7541 ریال4:08:09
0.754 ریال4:05:12
0.7541 ریال4:04:11
0.754 ریال4:02:13
0.7541 ریال4:01:11
0.754 ریال3:59:11
0.7541 ریال3:56:10
0.754 ریال3:54:13
0.7541 ریال3:53:11
0.7539 ریال3:52:09
0.754 ریال3:50:13
0.7541 ریال3:48:13
0.754 ریال3:47:08
0.7541 ریال3:46:10
0.754 ریال3:42:13
0.7541 ریال3:39:14
0.754 ریال3:36:13
0.7541 ریال3:34:11
0.754 ریال3:33:14
0.7542 ریال3:32:10
0.7541 ریال3:24:13
0.7539 ریال3:23:10
0.7542 ریال3:22:10
0.7541 ریال3:21:13
0.7542 ریال3:20:11
0.7543 ریال3:19:10
0.7544 ریال3:18:13
0.7543 ریال3:17:10
0.7544 ریال3:15:14
0.7543 ریال3:14:09
0.7544 ریال3:13:10
0.7543 ریال3:12:15
0.7544 ریال3:11:09
0.7543 ریال3:10:12
0.7541 ریال3:09:13
0.7543 ریال3:01:11
0.7542 ریال3:00:18
0.7544 ریال2:59:08
0.7543 ریال2:57:13
0.7542 ریال2:55:10
0.7541 ریال2:53:10
0.7543 ریال2:51:13
0.7541 ریال2:50:13
0.7542 ریال2:49:09
0.7543 ریال2:47:10
0.7544 ریال2:45:13
0.7543 ریال2:42:12
0.7541 ریال2:41:09
0.7545 ریال2:30:16
0.7543 ریال2:29:09
0.7544 ریال2:28:09
0.7543 ریال2:26:09
0.7545 ریال2:25:14
0.7544 ریال2:24:12
0.7546 ریال2:23:10
0.7545 ریال2:22:09
0.7544 ریال2:20:12
0.7543 ریال2:17:10
0.7544 ریال2:16:09
0.7545 ریال2:15:14
0.7543 ریال2:13:09
0.7544 ریال2:10:11
0.7543 ریال2:07:11
0.7541 ریال2:06:13
0.7543 ریال2:05:11
0.7541 ریال1:59:10
0.7543 ریال1:56:10
0.7545 ریال1:55:10
0.7544 ریال1:54:12
0.7542 ریال1:53:10
0.7543 ریال1:52:09
0.7544 ریال1:50:12
0.7543 ریال1:46:09
0.7548 ریال1:44:09
0.7545 ریال1:43:09
0.7544 ریال1:42:12
0.7543 ریال1:41:09
0.7545 ریال1:40:11
0.7546 ریال1:39:12
0.7543 ریال1:37:11
0.7548 ریال1:36:13
0.7545 ریال1:35:11
0.7544 ریال1:34:10
0.7545 ریال1:33:13
0.7544 ریال1:32:10
0.7542 ریال1:29:09
0.7543 ریال1:28:09
0.7542 ریال1:26:10
0.7543 ریال1:23:10
0.7541 ریال1:20:12
0.7539 ریال1:19:10
0.7542 ریال1:17:10
0.7543 ریال1:16:08
0.7542 ریال1:15:14
0.7541 ریال1:14:09
0.7543 ریال1:13:09
0.754 ریال1:12:13
0.7541 ریال1:10:12
0.7543 ریال1:08:10
0.7541 ریال1:06:13
0.7544 ریال1:05:10
0.7541 ریال1:04:09
0.7544 ریال1:03:12
0.7543 ریال1:01:10
0.7541 ریال1:00:17
0.7543 ریال0:59:09
0.7542 ریال0:58:09
0.7543 ریال0:57:12
0.7542 ریال0:56:08
0.7543 ریال0:52:09
0.7541 ریال0:51:13
0.7542 ریال0:50:15
0.7541 ریال0:47:10
0.7543 ریال0:46:09
0.7542 ریال0:45:13
0.7541 ریال0:44:10
0.754 ریال0:41:09
0.7543 ریال0:39:12
0.754 ریال0:38:10
0.7542 ریال0:37:09
0.7543 ریال0:20:12
0.7546 ریال0:08:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات