کالایاب
شاخص یاب

CAD/PKR Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 113 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.59 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 112 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.59 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 107 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.59 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 106 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.59 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.99%