دلار کانادا / ین ژاپن

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار کانادا / ین ژاپن در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 84 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.81 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.81 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.94%