کالایاب
شاخص یاب

دلار کانادا / ین ژاپن

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 83 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.141 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 84 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.141 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 83 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.141 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 84 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.141 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.62%