دلار کانادا / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.7695
  • بالاترین قیمت روز:0.7763
  • پایین ترین قیمت روز:0.7654
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7763
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۲۵:۳۵
  • نرخ روز گذشته:0.776
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.84%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0065

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7695 ریال23:25:35
0.7696 ریال22:04:36
0.7684 ریال20:52:35
0.769 ریال20:07:33
0.7685 ریال19:46:34
0.7679 ریال19:25:35
0.7677 ریال19:07:33
0.7671 ریال18:46:35
0.7654 ریال18:31:36
0.767 ریال18:07:32
0.7684 ریال17:46:32
0.7685 ریال17:25:32
0.7681 ریال17:04:37
0.7689 ریال16:31:36
0.7698 ریال16:04:34
0.7708 ریال15:46:35
0.7705 ریال15:25:34
0.771 ریال15:04:39
0.7705 ریال14:46:30
0.7704 ریال14:31:38
0.7705 ریال14:07:31
0.7715 ریال13:25:33
0.7721 ریال13:07:33
0.7724 ریال12:46:32
0.7727 ریال12:31:36
0.7729 ریال12:04:33
0.773 ریال11:25:31
0.7725 ریال10:46:30
0.7726 ریال10:07:31
0.7734 ریال9:25:33
0.7735 ریال9:07:29
0.7732 ریال8:46:29
0.7734 ریال8:31:32
0.7732 ریال8:07:26
0.7735 ریال7:46:28
0.7736 ریال7:25:28
0.7733 ریال7:04:27
0.7738 ریال6:07:25
0.7739 ریال5:46:28
0.7741 ریال5:28:27
0.7736 ریال5:07:25
0.7745 ریال4:40:24
0.7748 ریال4:07:25
0.7746 ریال3:49:26
0.7744 ریال3:07:23
0.7743 ریال2:46:23
0.7754 ریال1:43:25
0.7751 ریال1:22:26
0.7745 ریال1:01:34
0.7758 ریال0:43:29
0.7761 ریال0:22:30
0.7763 ریال0:04:34
نظرات