صفحات مرتبط

CAC 40

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک CAC 40 در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,249 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,256 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,340 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 100.26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,361 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 121.26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.31%