CAC 40

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,367 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,348 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 38.81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,213 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 173.81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,244 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 142.81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.72%