شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Ca Mau Seafood

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,413 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 487 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,169 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 731 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,085 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 815 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,979 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 921 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.26%