شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Budapest SE

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 44,320 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,440.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 44,075 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,685.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42,283 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,477.15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,316 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,444.15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.76%