کالایاب
شاخص یاب

Budapest SE

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,871 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 836.26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,698 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,009.26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,936 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 771.26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,071 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 636.26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.55%