کالایاب
شاخص یاب

BTC/XRP coinfield

  • نرخ فعلی:19943.2068
  • بالاترین قیمت روز:20391.7191
  • پایین ترین قیمت روز:18913.1831
  • بیشترین مقدار نوسان روز:938.36
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.56%
  • نرخ بازگشایی بازار:19,598.263
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۲۱:۱۵
  • نرخ روز گذشته:19,506.3213
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:436.8855

نمودار کندل استیک BTC/XRP coinfield در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/XRP coinfield در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
19,943.2068 ریال19:21:15
19,980.0551 ریال19:17:12
20,002.0094 ریال19:13:09
19,995.0315 ریال19:09:08
19,990.0471 ریال19:01:37
19,991.0103 ریال18:57:10
19,960.0763 ریال18:49:15
19,955.0958 ریال18:45:18
19,959.0869 ریال18:37:17
19,893.5305 ریال18:29:11
19,959.1254 ریال18:25:18
19,937.1797 ریال18:21:19
19,946.1913 ریال18:17:17
19,976.0527 ریال18:13:19
19,966.0854 ریال18:05:21
19,958.1167 ریال18:01:34
19,960.096 ریال17:53:14
19,995.0198 ریال17:49:18
20,004.0362 ریال17:45:10
19,830.8331 ریال17:37:14
19,834.8001 ریال17:33:20
20,001.02 ریال17:25:22
20,035.0804 ریال17:21:21
19,968.0713 ریال17:17:21
19,982.0363 ریال17:09:16
19,888.6395 ریال17:05:19
19,869.8504 ریال17:01:55
19,918.3774 ریال16:57:22
19,940.1753 ریال16:49:34
19,826.8163 ریال16:45:39
19,953.1264 ریال16:41:48
19,968.0896 ریال16:37:43
19,961.0961 ریال16:33:41
19,830.782 ریال16:29:29
20,026.0549 ریال16:17:30
19,981.0462 ریال16:09:20
19,920.3239 ریال16:02:05
19,927.3137 ریال15:53:32
19,927.3282 ریال15:45:41
19,816.6378 ریال15:41:49
19,859.0299 ریال15:37:42
19,862.9482 ریال15:33:53
19,869.8546 ریال15:25:42
19,871.8628 ریال15:21:44
19,912.4017 ریال15:13:36
19,860.048 ریال15:05:39
19,812.6748 ریال15:02:11
19,810.8718 ریال14:53:43
19,788.2923 ریال14:49:42
19,781.4778 ریال14:41:56
19,769.6447 ریال14:37:50
19,822.6519 ریال14:34:00
19,826.6058 ریال14:30:10
19,870.8743 ریال14:22:11
19,883.7601 ریال14:17:56
19,912.4259 ریال14:09:53
19,931.2613 ریال14:06:07
19,880.7359 ریال14:02:16
19,876.755 ریال13:57:53
19,868.8323 ریال13:53:34
19,888.6877 ریال13:49:23
19,814.6563 ریال13:42:07
19,816.6378 ریال13:33:52
20,010.01 ریال13:29:41
19,983.04 ریال13:25:38
19,971.0591 ریال13:17:59
19,993.0593 ریال13:13:58
19,951.1509 ریال13:06:25
19,800.6722 ریال12:58:00
19,800.6378 ریال12:53:53
19,979.058 ریال12:49:51
19,928.2737 ریال12:46:06
19,943.1201 ریال12:42:13
19,848.1357 ریال12:34:13
19,800.069 ریال12:30:01
19,769.5861 ریال12:22:00
19,774.5601 ریال12:17:58
19,853.0473 ریال12:09:40
19,855.0868 ریال12:05:43
19,915.3743 ریال11:57:31
19,909.4344 ریال11:53:34
19,926.2976 ریال11:49:35
19,805.5449 ریال11:45:42
19,797.6242 ریال11:33:50
19,840.3194 ریال11:29:44
19,863.9081 ریال11:25:45
19,853.1575 ریال11:21:46
19,880.6902 ریال11:17:42
19,881.6785 ریال11:09:37
19,801.5845 ریال11:05:32
19,909.4542 ریال10:57:19
19,854.0937 ریال10:53:17
19,813.7032 ریال10:49:15
19,797.9985 ریال10:41:20
19,838.3181 ریال10:37:11
19,846.2392 ریال10:33:12
19,851.2052 ریال10:29:06
19,859.0892 ریال10:25:09
19,887.5836 ریال10:21:09
19,907.4821 ریال10:09:02
19,890.6284 ریال10:01:34
19,891.6472 ریال9:57:03
19,886.674 ریال9:53:05
19,857.0447 ریال9:49:04
19,832.45 ریال9:45:04
19,890.6308 ریال9:41:07
19,938.2244 ریال9:32:59
19,934.2415 ریال9:25:08
19,949.1257 ریال9:21:07
19,786.5917 ریال9:08:58
19,845.1889 ریال9:05:02
19,786.5917 ریال8:53:01
19,789.2105 ریال8:49:00
19,807.9004 ریال8:41:00
19,779.3711 ریال8:37:00
19,784.4453 ریال8:32:57
19,821.6456 ریال8:24:59
19,775.5649 ریال8:16:59
19,815.7213 ریال8:08:58
19,807.8722 ریال8:01:16
19,814.7163 ریال7:56:54
19,798.0592 ریال7:52:55
19,784.6129 ریال7:44:53
19,829.4849 ریال7:40:57
19,788.5706 ریال7:32:56
19,837.262 ریال7:28:53
19,753.0788 ریال7:24:54
19,784.6129 ریال7:16:51
19,816.8058 ریال7:12:55
19,751.9618 ریال7:04:51
19,784.6129 ریال6:56:51
19,785.3259 ریال6:52:50
19,761.874 ریال6:48:55
19,727.8083 ریال6:40:52
19,682.0834 ریال6:36:53
19,713.2232 ریال6:33:53
19,716.0504 ریال6:29:52
19,712.3328 ریال6:27:37
19,655.2241 ریال6:17:10
19,695.7442 ریال6:08:53
19,680.1141 ریال6:04:53
19,665.8084 ریال5:56:52
19,654.862 ریال5:52:52
19,804.9138 ریال5:48:52
19,783.4856 ریال5:40:57
19,789.238 ریال5:36:55
19,748.1562 ریال5:32:54
19,711.3094 ریال5:28:55
19,682.0914 ریال5:24:54
19,813.8651 ریال5:16:52
19,848.2582 ریال5:12:52
19,846.2732 ریال5:08:51
19,893.4807 ریال5:01:07
19,760.9815 ریال4:56:50
19,877.0173 ریال4:52:52
19,685.8478 ریال4:48:53
19,685.979 ریال4:44:52
19,687.1467 ریال4:40:54
19,606.8559 ریال4:32:51
19,500.5266 ریال4:28:52
19,560.8892 ریال4:24:55
19,569.4048 ریال4:16:52
19,634.8281 ریال4:12:53
19,593.441 ریال4:08:53
19,450.8657 ریال4:04:52
20,254.7372 ریال3:56:52
19,316.3765 ریال3:52:52
19,322.7207 ریال3:48:54
19,378.9448 ریال3:44:53
19,241.9101 ریال3:36:56
19,205.1706 ریال3:32:52
19,309.6963 ریال3:28:53
19,288.4458 ریال3:20:55
19,229.0956 ریال3:16:51
19,098.4699 ریال3:12:53
18,913.1831 ریال3:04:54
19,350.9551 ریال2:56:53
19,160.051 ریال2:52:54
19,349.0198 ریال2:48:53
19,145.3095 ریال2:40:57
19,107.9446 ریال2:36:56
19,167.1784 ریال2:32:55
19,213.4917 ریال2:28:54
19,379.8124 ریال2:20:57
19,364.0777 ریال2:16:56
19,376.1087 ریال2:12:58
19,392.9568 ریال2:04:56
19,506.608 ریال1:56:53
19,480.8687 ریال1:52:54
19,472.4126 ریال1:48:56
19,524.8602 ریال1:44:53
19,490.2265 ریال1:36:54
19,569.4885 ریال1:32:52
19,579.028 ریال1:28:55
19,608.9179 ریال1:20:57
19,616.477 ریال1:16:52
19,488.2774 ریال1:09:00
19,523.512 ریال1:01:13
19,619.4007 ریال0:56:52
19,612.4323 ریال0:52:54
19,492.1755 ریال0:48:54
19,602.313 ریال0:40:57
19,553.1378 ریال0:32:52
19,584.8514 ریال0:28:54
20,391.7191 ریال0:24:59
19,506.6089 ریال0:16:56
19,643.4348 ریال0:12:56
19,598.263 ریال0:04:54
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات