کالایاب
شاخص یاب

BTC/XRP coinfield

  • نرخ فعلی:37505.2598
  • بالاترین قیمت روز:37531.051
  • پایین ترین قیمت روز:35991.9471
  • بیشترین مقدار نوسان روز:743.83
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.37%
  • نرخ بازگشایی بازار:36,596.9553
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۴۴:۵۳
  • نرخ روز گذشته:36,050.1479
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,455.1119

نمودار کندل استیک BTC/XRP coinfield در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/XRP coinfield در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
37,505.2598 ریال16:44:53
37,488.3147 ریال16:36:59
37,486.9566 ریال16:28:55
37,531.051 ریال16:25:03
37,484.6733 ریال16:21:00
37,387.4398 ریال16:16:57
36,712.1504 ریال16:12:56
37,335.7614 ریال16:08:58
37,302.7739 ریال16:04:57
37,359.0449 ریال15:56:54
37,275.81 ریال15:48:54
37,206.4356 ریال15:45:00
37,220.8471 ریال15:41:00
37,235.7321 ریال15:37:02
37,327.433 ریال15:32:57
37,289.8712 ریال15:24:58
37,225.8729 ریال15:16:54
36,603.4922 ریال15:12:59
37,283.8107 ریال15:08:57
37,345.0994 ریال15:01:18
37,348.3025 ریال14:52:58
37,336.6438 ریال14:44:57
37,376.2251 ریال14:41:05
37,345.6392 ریال14:37:00
37,444.5977 ریال14:33:01
37,432.6519 ریال14:25:03
36,708.4788 ریال14:21:11
37,353.7245 ریال14:13:07
37,350.4866 ریال14:04:55
37,328.0543 ریال14:01:20
37,345.7267 ریال13:57:02
37,366.3106 ریال13:53:05
36,622.4839 ریال13:45:00
37,325.3397 ریال13:41:03
37,288.232 ریال13:37:03
37,299.4196 ریال13:28:58
36,615.1601 ریال13:25:01
37,285.5618 ریال13:17:04
37,323.4766 ریال13:13:05
37,271.1838 ریال13:04:59
37,320.2684 ریال13:01:23
37,268.5336 ریال12:57:00
37,260.5397 ریال12:53:00
37,283.6966 ریال12:49:09
37,270.6481 ریال12:41:10
37,271.1827 ریال12:37:01
37,274.9113 ریال12:28:58
36,615.1601 ریال12:25:09
36,622.4839 ریال12:21:01
37,103.4608 ریال12:13:06
37,073.2466 ریال12:04:57
36,558.6533 ریال12:01:09
36,936.9182 ریال11:56:53
36,922.7572 ریال11:52:53
36,941.8606 ریال11:48:54
36,750.7057 ریال11:40:58
36,797.972 ریال11:36:58
36,392.4886 ریال11:32:56
36,304.2629 ریال11:24:56
36,285.6439 ریال11:20:55
36,252.7881 ریال11:16:52
36,299.5702 ریال11:08:51
36,292.2607 ریال11:01:08
36,122.4399 ریال10:56:55
36,228.771 ریال10:52:55
36,351.6013 ریال10:44:51
36,295.9406 ریال10:40:57
36,340.205 ریال10:32:53
36,278.632 ریال10:24:54
36,263.4824 ریال10:20:55
36,288.6366 ریال10:16:52
36,265.5434 ریال10:12:53
36,221.3607 ریال10:08:49
36,261.8432 ریال10:01:04
36,253.4257 ریال9:56:55
36,297.4734 ریال9:52:52
36,396.3103 ریال9:44:50
36,299.5702 ریال9:40:52
36,223.5437 ریال9:36:53
36,251.1631 ریال9:32:51
36,288.6814 ریال9:28:51
36,144.5641 ریال9:20:52
36,188.3253 ریال9:12:53
36,139.6296 ریال9:08:52
36,269.8146 ریال9:04:50
36,160.5894 ریال8:56:51
36,194.8522 ریال8:52:55
36,103.3518 ریال8:48:51
36,288.6814 ریال8:44:50
36,048.4079 ریال8:36:52
36,219.9783 ریال8:32:50
36,253.236 ریال8:24:50
36,297.7046 ریال8:20:51
36,321.0767 ریال8:16:51
36,288.6814 ریال8:12:50
36,379.4334 ریال8:04:50
36,292.311 ریال8:01:00
36,486.0718 ریال7:56:49
36,446.2473 ریال7:52:47
36,490.3931 ریال7:48:50
36,449.7361 ریال7:44:51
36,497.021 ریال7:36:52
36,497.6915 ریال7:32:51
36,288.6814 ریال7:24:50
36,523.07 ریال7:16:49
36,571.5978 ریال7:08:52
36,535.1582 ریال7:04:47
36,563.1174 ریال7:00:59
36,566.1317 ریال6:52:49
36,582.5671 ریال6:48:49
36,516.3255 ریال6:40:53
36,639.2548 ریال6:32:47
36,611.4982 ریال6:28:48
36,615.1601 ریال6:24:49
36,671.0109 ریال6:20:51
36,664.2511 ریال6:16:50
36,611.4982 ریال6:12:50
36,647.1808 ریال6:04:51
36,762.9204 ریال6:01:05
36,691.8053 ریال5:56:52
36,759.8055 ریال5:52:49
36,828.7932 ریال5:44:50
36,618.822 ریال5:40:56
36,692.4032 ریال5:36:58
36,589.3083 ریال5:32:54
36,618.822 ریال5:24:50
36,615.1601 ریال5:20:51
36,481.8127 ریال5:16:54
36,573.4444 ریال5:08:47
36,638.0208 ریال5:04:49
36,727.9393 ریال5:01:00
36,772.1497 ریال4:52:47
36,615.1601 ریال4:40:54
36,386.3426 ریال4:32:52
36,424.9931 ریال4:24:49
36,618.822 ریال4:16:48
36,626.1458 ریال4:12:50
36,546.1516 ریال4:08:47
36,519.9771 ریال4:00:58
36,502.434 ریال3:56:48
36,451.5599 ریال3:48:47
36,532.769 ریال3:44:46
36,540.6692 ریال3:40:51
36,432.2784 ریال3:36:47
36,790.7804 ریال3:28:47
36,611.4982 ریال3:24:44
36,334.9666 ریال3:20:49
36,395.7081 ریال3:16:47
36,360.1356 ریال3:08:46
36,390.1676 ریال3:04:48
36,615.1601 ریال3:00:59
36,519.4888 ریال2:56:47
36,593.2953 ریال2:52:47
36,273.8282 ریال2:48:47
36,203.9059 ریال2:44:46
36,292.898 ریال2:36:55
36,280.4366 ریال2:32:45
36,193.2623 ریال2:24:46
36,118.8673 ریال2:20:48
36,064.275 ریال2:16:47
36,649.9509 ریال2:12:48
36,052.3326 ریال2:08:48
36,025.9677 ریال2:04:47
36,061.0971 ریال1:56:48
36,699.814 ریال1:52:48
36,282.7223 ریال1:44:46
36,319.2594 ریال1:40:51
36,649.9509 ریال1:36:49
36,252.3305 ریال1:32:43
36,261.6634 ریال1:24:47
36,305.6032 ریال1:20:50
36,322.2524 ریال1:12:48
36,360.6947 ریال1:08:49
36,239.1881 ریال1:00:57
36,105.1617 ریال0:56:53
36,042.6183 ریال0:52:51
36,032.0592 ریال0:48:52
35,998.0495 ریال0:40:50
35,991.9471 ریال0:36:51
36,001.3328 ریال0:32:52
36,053.4353 ریال0:24:56
36,064.9564 ریال0:20:49
36,593.2953 ریال0:16:55
36,013.361 ریال0:08:51
36,596.9553 ریال0:04:49
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات