کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD yobit

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,589 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 40 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,549 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,992 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 443 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,809 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,740 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.75%