کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD yobit

  • نرخ فعلی:10841
  • بالاترین قیمت روز:10977
  • پایین ترین قیمت روز:10590
  • بیشترین مقدار نوسان روز:162.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:10,700
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۴۸:۵۶
  • نرخ روز گذشته:10,728.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:112.9

نمودار کندل استیک BTC/USD yobit در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD yobit در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10,841 ریال21:48:56
10,916.1 ریال21:36:55
10,843 ریال21:28:54
10,842.1 ریال21:24:57
10,840.1 ریال21:20:54
10,848.6 ریال21:16:56
10,950 ریال21:12:55
10,883.7 ریال21:08:54
10,841 ریال21:04:54
10,839 ریال20:56:55
10,840 ریال20:48:56
10,815.2 ریال20:40:55
10,840.2 ریال20:36:58
10,830.2 ریال20:32:57
10,847.2 ریال20:28:58
10,848.2 ریال20:25:01
10,880 ریال20:17:00
10,848.2 ریال20:13:00
10,881 ریال20:08:57
10,884 ریال20:04:55
10,969.9 ریال20:01:12
10,973.2 ریال19:56:57
10,975.4 ریال19:52:53
10,883.1 ریال19:48:55
10,977 ریال19:44:54
10,884 ریال19:40:58
10,970.7 ریال19:36:56
10,960 ریال19:32:52
10,881.1 ریال19:28:51
10,925.4 ریال19:24:55
10,925.1 ریال19:20:56
10,850 ریال19:16:57
10,925.8 ریال19:08:52
10,899.8 ریال19:04:51
10,824.8 ریال19:01:07
10,840.2 ریال18:56:53
10,839.4 ریال18:52:51
10,823.2 ریال18:48:56
10,850.4 ریال18:44:53
10,845 ریال18:40:57
10,841.6 ریال18:36:57
10,899.7 ریال18:32:54
10,821 ریال18:28:56
10,829.8 ریال18:24:57
10,828.4 ریال18:20:58
10,823.3 ریال18:16:54
10,829.2 ریال18:12:55
10,666.5 ریال18:04:59
10,665.9 ریال18:01:06
10,730 ریال17:56:52
10,642 ریال17:52:52
10,733 ریال17:48:55
10,668 ریال17:44:52
10,667.5 ریال17:40:57
10,640 ریال17:36:56
10,668.1 ریال17:32:53
10,724.3 ریال17:28:53
10,740.9 ریال17:20:55
10,749 ریال17:16:54
10,640 ریال17:12:54
10,644.7 ریال17:08:51
10,670 ریال16:52:55
10,664.1 ریال16:44:53
10,670 ریال16:36:57
10,664.1 ریال16:24:55
10,670 ریال16:20:58
10,664.1 ریال16:12:53
10,670 ریال16:08:52
10,665 ریال16:04:52
10,664.1 ریال15:56:51
10,654.9 ریال15:52:57
10,652 ریال15:24:53
10,660 ریال15:20:56
10,662.2 ریال15:12:58
10,612 ریال15:08:51
10,610 ریال15:04:51
10,750 ریال15:01:06
10,742 ریال14:56:52
10,601.2 ریال14:44:49
10,615.8 ریال14:32:52
10,675.7 ریال14:28:55
10,650 ریال14:24:54
10,630 ریال14:16:56
10,630.1 ریال14:08:52
10,678 ریال14:04:55
10,675 ریال14:01:12
10,630 ریال13:40:54
10,650 ریال13:32:54
10,657 ریال13:24:55
10,700 ریال13:20:56
10,656.3 ریال12:32:59
10,731.3 ریال12:24:55
10,733.4 ریال12:12:55
10,666 ریال12:08:51
10,651 ریال12:04:54
10,714.6 ریال11:56:55
10,666 ریال11:52:53
10,670 ریال11:44:55
10,671.1 ریال11:40:56
10,670 ریال11:36:55
10,643.4 ریال11:32:52
10,750 ریال11:28:50
10,690 ریال11:24:57
10,668.4 ریال11:20:54
10,658.9 ریال11:16:52
10,641.9 ریال11:12:55
10,615.4 ریال11:08:50
10,590 ریال11:01:10
10,660.6 ریال10:56:51
10,661 ریال10:52:52
10,681.6 ریال10:48:53
10,666.7 ریال10:44:50
10,600 ریال10:32:58
10,600.4 ریال10:28:51
10,590.1 ریال10:08:48
10,602.9 ریال9:52:50
10,590 ریال9:44:50
10,679.2 ریال9:40:54
10,600 ریال9:36:56
10,635.9 ریال9:32:50
10,679.2 ریال9:12:50
10,635.9 ریال9:08:48
10,618.8 ریال9:04:54
10,654.1 ریال9:01:01
10,602.8 ریال8:52:49
10,654.1 ریال8:36:51
10,601.1 ریال8:32:48
10,654.1 ریال8:24:52
10,610.6 ریال8:12:50
10,610.8 ریال8:08:51
10,611 ریال7:52:49
10,678.5 ریال7:44:50
10,670.3 ریال7:40:50
10,664.3 ریال7:36:52
10,650.6 ریال7:32:50
10,611.3 ریال7:28:47
10,666.7 ریال7:24:49
10,611.3 ریال7:20:54
10,655.1 ریال7:08:49
10,611.1 ریال6:52:48
10,611.2 ریال6:44:48
10,611.1 ریال6:28:48
10,611 ریال6:08:52
10,620.1 ریال6:04:51
10,620 ریال6:01:05
10,630.8 ریال5:56:54
10,681.6 ریال5:52:50
10,630.8 ریال5:44:55
10,641 ریال5:40:57
10,641.6 ریال5:28:53
10,681.6 ریال5:24:56
10,641.6 ریال4:52:51
10,654.4 ریال4:44:50
10,641.6 ریال4:32:50
10,696 ریال4:24:50
10,681.6 ریال4:20:51
10,641.6 ریال4:01:01
10,663 ریال3:56:50
10,700 ریال3:52:47
10,664 ریال3:48:49
10,663 ریال3:44:48
10,799.8 ریال3:36:49
10,650 ریال3:32:48
10,641.6 ریال3:20:49
10,752.3 ریال3:08:48
10,725 ریال3:04:46
10,624.6 ریال3:01:01
10,665.1 ریال2:56:51
10,640.6 ریال2:48:52
10,622.5 ریال2:36:53
10,688.2 ریال2:32:44
10,620.4 ریال2:24:49
10,685.1 ریال2:12:51
10,718.4 ریال2:01:08
10,675 ریال1:44:44
10,640.8 ریال1:40:53
10,675 ریال1:36:50
10,719 ریال1:28:52
10,676 ریال1:20:49
10,719 ریال1:12:48
10,725 ریال1:00:57
10,675 ریال0:48:51
10,700 ریال0:44:49
10,661.3 ریال0:20:50
10,700 ریال0:04:49
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات