کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD tidex

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
8,451 8,335.20 8,991 8,991 2018/03/20 1396/12/29 1396-12-29
7,455 7,455 8,691.40 8,448.90 2018/03/19 1396/12/28 1396-12-28
7,436.50 7,315.10 7,552.20 7,499.80 2018/03/18 1396/12/27 1396-12-27

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص BTC/USD tidex