کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD simex

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,229 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,248 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.01 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,824 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 595.01 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,191 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,037.99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.88%