کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD hitbtc

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,281 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 420.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,174 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 313.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,640 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 779.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,504 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,356.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.96%