کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD coinegg

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,295 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,212 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 100.61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,598 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 285.39 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,370 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,942.61 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.21%