شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BTC/USD coinall

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,217 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,305 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 81.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,698 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,474.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,170 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 946.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.51%