شاخص یاب

بیت کوین / Bitcoin

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,472 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 133.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,403 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 202.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,617 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,011.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,338 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,732.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.22%