بیت کوین / Bitcoin

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,540 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 139.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,519 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 839.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,003 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,323.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,771 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,091.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.58%