شاخص یاب

بیت کوین / Bitcoin

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,936 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,195.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,217 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,476.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 31.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,485 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,744.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,716 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,975.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 41.68%