بیت کوین / Bitcoin

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,288 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 803.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,826 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,341.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,115.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,548 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,063.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40.93%