شاخص یاب

بیت کوین / Bitcoin

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,663 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 313.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,610 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 366.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,792 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 184.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,157 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,180.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.68%