شاخص یاب

بیت کوین / Bitcoin

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,467 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 143 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,676 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 66 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,784 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 174 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,309 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 699 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.57%