شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین / Bitcoin

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,281 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 82 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,840 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 477 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,895 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,532 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,092 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 729 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.72%