شاخص یاب

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:5982.9
  • بالاترین قیمت روز:6492.6
  • پایین ترین قیمت روز:5900
  • بیشترین مقدار نوسان روز:112.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.86%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,477.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۳۶:۴۷
  • نرخ روز گذشته:6,465.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:8.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:482.5

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,982.9 ریال21:36:47
5,985 ریال21:32:47
6,009.1 ریال21:28:46
6,005.1 ریال21:24:49
5,954.1 ریال21:16:46
5,924 ریال21:12:46
5,938.7 ریال21:08:47
5,934.9 ریال21:04:46
5,965 ریال21:01:02
5,900.1 ریال20:52:48
5,900 ریال20:48:49
5,930.1 ریال20:44:29
5,950 ریال20:36:47
6,050.1 ریال20:32:45
6,008 ریال20:28:50
5,978.6 ریال20:24:50
6,003.3 ریال20:16:52
6,073.5 ریال20:12:56
6,038.9 ریال20:08:53
5,931.6 ریال20:04:46
6,043.8 ریال19:56:47
6,108.3 ریال19:52:51
6,220.1 ریال19:48:50
6,214.2 ریال19:44:48
6,247.4 ریال19:36:59
6,235.3 ریال19:32:53
6,271.7 ریال19:28:49
6,290.1 ریال19:24:53
6,300.4 ریال19:16:46
6,294.5 ریال19:12:58
6,316 ریال19:08:46
6,294.1 ریال19:04:51
6,309.6 ریال18:56:58
6,301.9 ریال18:52:57
6,270 ریال18:48:52
6,307.4 ریال18:44:55
6,303 ریال18:36:57
6,312.4 ریال18:32:53
6,307.1 ریال18:28:53
6,325.4 ریال18:24:58
6,323.6 ریال18:16:58
6,313.7 ریال18:13:00
6,328.1 ریال18:08:57
6,336.8 ریال18:00:59
6,352.7 ریال17:56:47
6,355.5 ریال17:52:51
6,355.4 ریال17:48:30
6,355.5 ریال17:40:50
6,356.2 ریال17:36:49
6,363.3 ریال17:32:52
6,363.2 ریال17:28:44
6,362.9 ریال17:20:48
6,362.6 ریال17:16:47
6,358.1 ریال17:12:45
6,350.1 ریال17:08:43
6,353.3 ریال17:04:50
6,360.9 ریال16:56:21
6,362.5 ریال16:52:47
6,362.6 ریال16:48:45
6,365 ریال16:44:45
6,366 ریال16:36:44
6,362 ریال16:32:49
6,361.8 ریال16:28:44
6,370 ریال16:24:49
6,381 ریال16:16:46
6,380.6 ریال16:08:52
6,383.9 ریال16:04:46
6,385.2 ریال16:00:58
6,390.4 ریال15:52:44
6,387.7 ریال15:48:48
6,384.6 ریال15:44:46
6,392.8 ریال15:36:48
6,378.8 ریال15:32:48
6,377 ریال15:28:44
6,376 ریال15:24:30
6,371 ریال15:16:45
6,369.8 ریال15:12:47
6,368 ریال15:08:43
6,360.1 ریال15:04:49
6,366.3 ریال14:56:48
6,361.4 ریال14:52:46
6,346.1 ریال14:48:44
6,340 ریال14:44:43
6,358.8 ریال14:36:48
6,367.6 ریال14:32:49
6,370.2 ریال14:28:47
6,382.6 ریال14:24:50
6,374.5 ریال14:16:46
6,374.6 ریال14:12:50
6,359.1 ریال14:08:48
6,364.5 ریال14:04:45
6,380 ریال13:56:47
6,429.7 ریال13:52:49
6,435 ریال13:48:47
6,436.8 ریال13:44:45
6,431 ریال13:40:50
6,430.3 ریال13:36:45
6,429.5 ریال13:32:47
6,445.1 ریال13:28:46
6,452.5 ریال13:24:50
6,475.5 ریال13:16:46
6,478.2 ریال13:08:46
6,480.9 ریال13:04:50
6,472.5 ریال12:56:46
6,461.6 ریال12:52:49
6,460.2 ریال12:48:52
6,464 ریال12:44:47
6,466.5 ریال12:40:31
6,470.7 ریال12:28:50
6,471.6 ریال12:24:51
6,473 ریال12:16:54
6,473.7 ریال12:12:52
6,473.8 ریال12:08:50
6,473.3 ریال12:04:44
6,472.9 ریال11:56:52
6,471.6 ریال11:44:47
6,476 ریال11:32:50
6,476.1 ریال11:28:45
6,476.7 ریال11:08:42
6,485 ریال9:44:44
6,481.7 ریال9:36:44
6,480 ریال9:24:49
6,476.4 ریال9:16:43
6,472 ریال9:12:44
6,470.1 ریال9:08:45
6,470 ریال8:48:45
6,470.7 ریال8:44:42
6,467 ریال8:32:43
6,467.1 ریال8:28:43
6,467 ریال7:56:43
6,467.1 ریال7:52:46
6,467 ریال7:48:29
6,465 ریال7:20:44
6,465.6 ریال7:16:47
6,465 ریال7:12:44
6,461 ریال7:08:41
6,462.2 ریال7:04:38
6,460.1 ریال6:56:42
6,450.1 ریال6:52:45
6,445 ریال6:48:44
6,447.2 ریال6:36:42
6,455.5 ریال6:32:43
6,460 ریال6:28:48
6,458 ریال6:24:53
6,457.4 ریال6:16:43
6,451.6 ریال5:52:42
6,454.8 ریال5:48:42
6,449.9 ریال5:44:42
6,459.9 ریال5:36:44
6,459.4 ریال5:32:42
6,459.3 ریال5:28:41
6,459.4 ریال5:24:43
6,460.1 ریال5:16:41
6,460 ریال5:12:43
6,463.4 ریال5:04:43
6,464 ریال4:56:43
6,461.5 ریال4:52:41
6,459.2 ریال4:48:40
6,459.3 ریال4:44:39
6,460 ریال4:36:40
6,461.9 ریال4:32:41
6,462.2 ریال4:28:39
6,462.1 ریال4:24:44
6,462.2 ریال4:16:42
6,462.1 ریال4:12:42
6,465 ریال4:08:45
6,461.6 ریال4:04:45
6,461.7 ریال3:56:44
6,455.3 ریال3:52:42
6,456 ریال3:48:43
6,447.3 ریال3:44:39
6,447.8 ریال3:36:41
6,458.9 ریال3:32:44
6,464.4 ریال3:28:41
6,465 ریال3:24:40
6,468.1 ریال3:16:39
6,470 ریال3:12:41
6,469.9 ریال3:08:41
6,470 ریال3:04:39
6,469.9 ریال2:48:42
6,466.9 ریال2:44:44
6,464.7 ریال2:36:49
6,472.5 ریال2:32:42
6,481.7 ریال2:28:40
6,470 ریال2:12:47
6,468.6 ریال2:08:40
6,468.9 ریال2:04:42
6,470 ریال1:56:42
6,474.6 ریال1:52:43
6,474.9 ریال1:44:28
6,475 ریال1:40:39
6,474.9 ریال1:36:42
6,475 ریال1:28:41
6,474.8 ریال1:24:43
6,474 ریال1:16:45
6,476.8 ریال1:12:41
6,476.9 ریال1:08:41
6,479 ریال0:56:43
6,482 ریال0:52:45
6,482.1 ریال0:48:42
6,488 ریال0:44:43
6,488.7 ریال0:36:48
6,492.6 ریال0:32:44
6,486.6 ریال0:28:44
6,481.9 ریال0:24:44
6,480.1 ریال0:16:45
6,481 ریال0:12:49
6,484.1 ریال0:08:48
6,477.7 ریال0:04:42
نظرات