شاخص یاب

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:3573.7
  • بالاترین قیمت روز:3796
  • پایین ترین قیمت روز:3572.6
  • بیشترین مقدار نوسان روز:75.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,770.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۱۲:۴۷
  • نرخ روز گذشته:3,778.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.72%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:204.4

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,573.7 ریال21:12:47
3,572.9 ریال21:08:48
3,579.1 ریال21:04:49
3,579.3 ریال20:56:47
3,577.7 ریال20:52:45
3,575.4 ریال20:48:48
3,579.4 ریال20:44:46
3,580.1 ریال20:40:46
3,582 ریال20:36:48
3,582.7 ریال20:32:51
3,587.9 ریال20:28:47
3,589.4 ریال20:24:49
3,588.2 ریال20:20:48
3,589.9 ریال20:16:55
3,583.7 ریال20:12:48
3,586.6 ریال20:08:51
3,592.9 ریال20:04:51
3,586.5 ریال20:00:59
3,587.3 ریال19:56:51
3,589.2 ریال19:52:48
3,590 ریال19:48:49
3,590.8 ریال19:44:53
3,595.4 ریال19:40:50
3,586.8 ریال19:36:51
3,581.1 ریال19:32:53
3,584.7 ریال19:24:49
3,583.4 ریال19:20:54
3,581.4 ریال19:16:47
3,586.8 ریال19:08:49
3,589.1 ریال19:04:54
3,589.9 ریال19:00:58
3,589.6 ریال18:56:48
3,589.5 ریال18:52:51
3,590 ریال18:48:47
3,589.2 ریال18:44:49
3,588.9 ریال18:40:49
3,587.7 ریال18:36:48
3,588.7 ریال18:32:54
3,588.8 ریال18:28:51
3,590.4 ریال18:24:48
3,590.7 ریال18:20:51
3,591.3 ریال18:16:49
3,591.2 ریال18:12:49
3,587.9 ریال18:04:52
3,586.9 ریال18:00:58
3,588.7 ریال17:56:49
3,589.4 ریال17:52:47
3,589.2 ریال17:44:49
3,586.4 ریال17:40:51
3,585.9 ریال17:36:54
3,585.7 ریال17:32:57
3,590.9 ریال17:28:48
3,589.3 ریال17:24:49
3,586.3 ریال17:20:54
3,590.7 ریال17:16:48
3,585 ریال17:12:48
3,583.5 ریال17:08:57
3,581 ریال17:04:51
3,580.9 ریال17:01:06
3,579.6 ریال16:56:53
3,582.1 ریال16:52:47
3,581.4 ریال16:48:51
3,586 ریال16:44:50
3,583.1 ریال16:40:52
3,577.2 ریال16:36:49
3,575.9 ریال16:32:56
3,580.6 ریال16:28:49
3,580.7 ریال16:24:48
3,578.3 ریال16:20:54
3,572.6 ریال16:16:55
3,574 ریال16:12:48
3,572.8 ریال16:08:49
3,576 ریال16:04:49
3,574.1 ریال16:01:09
3,579.4 ریال15:56:52
3,580.8 ریال15:52:49
3,580.3 ریال15:48:48
3,631.3 ریال15:44:50
3,641.2 ریال15:40:51
3,656.7 ریال15:36:53
3,653.5 ریال15:32:59
3,655 ریال15:28:54
3,648.8 ریال15:24:56
3,661.9 ریال15:20:52
3,657.4 ریال15:16:50
3,663.9 ریال15:12:53
3,661.1 ریال15:08:49
3,648 ریال15:04:54
3,723.3 ریال15:01:05
3,759.9 ریال14:56:52
3,760 ریال14:52:50
3,759.9 ریال14:48:51
3,760 ریال14:44:50
3,768 ریال14:40:51
3,770.8 ریال14:36:55
3,769.6 ریال14:32:53
3,769 ریال14:28:51
3,768.9 ریال14:20:52
3,769 ریال14:16:51
3,768.9 ریال14:12:50
3,768.1 ریال14:08:51
3,767.7 ریال14:04:59
3,769.4 ریال14:01:00
3,770.3 ریال13:56:52
3,769.9 ریال13:48:52
3,772.2 ریال13:44:56
3,767.5 ریال13:40:52
3,766.1 ریال13:36:52
3,765.9 ریال13:32:57
3,769.3 ریال13:28:51
3,765.1 ریال13:24:59
3,774.9 ریال13:20:54
3,781.5 ریال13:16:54
3,776.5 ریال13:12:55
3,776 ریال13:08:54
3,770.4 ریال13:04:52
3,767.9 ریال13:01:03
3,768 ریال12:56:57
3,767.3 ریال12:48:54
3,767.8 ریال12:44:54
3,767.7 ریال12:40:53
3,768.4 ریال12:36:53
3,769.8 ریال12:32:54
3,767.2 ریال12:28:51
3,767.4 ریال12:24:53
3,767.6 ریال12:20:54
3,766.1 ریال12:16:52
3,766.7 ریال12:12:51
3,766.9 ریال12:08:53
3,765.7 ریال12:04:53
3,763.5 ریال12:00:59
3,763.7 ریال11:56:56
3,762.9 ریال11:44:50
3,765 ریال11:41:10
3,765.7 ریال11:36:51
3,766 ریال11:32:54
3,766.3 ریال11:28:52
3,766.7 ریال11:20:51
3,767.3 ریال11:16:53
3,767.4 ریال11:12:51
3,769 ریال11:08:57
3,769.6 ریال11:04:50
3,769.7 ریال11:00:58
3,769.6 ریال10:56:50
3,769 ریال10:52:52
3,770.1 ریال10:48:49
3,765.4 ریال10:40:52
3,765 ریال10:36:51
3,769.2 ریال10:32:54
3,767.4 ریال10:28:51
3,765.4 ریال10:24:51
3,765 ریال10:20:51
3,765.1 ریال10:16:49
3,765.4 ریال10:12:50
3,766.3 ریال10:08:57
3,766.8 ریال10:04:58
3,770.3 ریال10:00:55
3,760.6 ریال9:44:53
3,763.8 ریال9:36:51
3,767 ریال9:32:53
3,767.9 ریال9:28:48
3,769.4 ریال9:20:50
3,769.8 ریال9:12:50
3,769.9 ریال9:08:56
3,769.8 ریال9:04:52
3,769.9 ریال9:01:18
3,769.8 ریال8:56:55
3,772 ریال8:49:16
3,772.1 ریال8:44:50
3,773.1 ریال8:40:53
3,773.3 ریال8:36:46
3,773.6 ریال8:24:59
3,773.8 ریال8:12:49
3,773.7 ریال8:08:45
3,773.5 ریال8:04:56
3,775.1 ریال7:45:13
3,775 ریال7:36:52
3,775.1 ریال7:24:46
3,775 ریال7:21:16
3,777 ریال6:57:16
3,777.1 ریال6:44:49
3,777.2 ریال6:41:02
3,776.2 ریال6:33:17
3,776.7 ریال6:24:51
3,777.1 ریال6:21:13
3,777.2 ریال6:16:48
3,777.1 ریال6:09:07
3,776.2 ریال6:05:02
3,778.2 ریال5:56:48
3,780.4 ریال5:40:57
3,780.5 ریال5:32:50
3,782.7 ریال5:28:48
3,783.8 ریال5:24:58
3,787.5 ریال5:20:48
3,789.1 ریال5:16:51
3,790.2 ریال5:12:52
3,796 ریال5:08:56
3,784.1 ریال5:04:58
3,785.1 ریال5:00:56
3,781.4 ریال4:56:51
3,780.5 ریال4:52:50
3,779.6 ریال4:48:56
3,773.6 ریال4:44:46
3,774.6 ریال4:41:03
3,774.4 ریال4:36:48
3,768.1 ریال4:28:55
3,765 ریال4:24:45
3,765.1 ریال4:20:57
3,765 ریال4:12:45
3,765.1 ریال4:08:47
3,765.2 ریال4:04:47
3,766.1 ریال4:00:56
3,766.6 ریال3:56:52
3,768.2 ریال3:49:10
3,769.3 ریال3:44:47
3,760 ریال3:40:50
3,759.7 ریال3:36:45
3,754.8 ریال3:33:00
3,763.4 ریال3:28:54
3,765 ریال3:25:05
3,768.1 ریال3:20:47
3,767.1 ریال3:16:48
3,766.1 ریال3:12:52
3,765.5 ریال3:08:47
3,761.8 ریال3:04:57
3,766.2 ریال2:56:46
3,768.5 ریال2:52:54
3,767.3 ریال2:48:47
3,769.5 ریال2:44:54
3,769.2 ریال2:40:51
3,768.2 ریال2:36:51
3,773 ریال2:29:07
3,775.6 ریال2:20:47
3,783 ریال2:16:49
3,780.1 ریال2:12:47
3,779 ریال2:01:15
3,778.8 ریال1:56:47
3,779.4 ریال1:52:46
3,778.1 ریال1:48:46
3,779.5 ریال1:44:53
3,777.9 ریال1:40:52
3,779 ریال1:36:47
3,779.2 ریال1:33:00
3,777.6 ریال1:28:49
3,778.8 ریال1:24:59
3,777.7 ریال1:20:55
3,779.1 ریال1:16:48
3,777.3 ریال1:12:58
3,778.1 ریال1:08:52
3,778.5 ریال1:04:43
3,776.1 ریال1:00:51
3,774.2 ریال0:56:48
3,770 ریال0:53:06
3,775.7 ریال0:48:47
3,780 ریال0:45:00
3,782 ریال0:40:46
3,780 ریال0:36:45
3,780.1 ریال0:33:04
3,780.2 ریال0:28:46
3,781.1 ریال0:24:48
3,779.8 ریال0:20:47
3,779.7 ریال0:16:46
3,773.1 ریال0:12:48
3,770.5 ریال0:09:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات