بیت کوین / Bitcoin

  • سکه فروشان مجاز8715.5
  • بالاترین قیمت روز:8969
  • پایین ترین قیمت روز:8689.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:45.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,922
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۵۹:۳۱
  • نرخ روز گذشته:8,919.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:203.6

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,715.5 ریال1:59:31
8,725.9 ریال1:58:46
8,720 ریال1:57:43
8,689.2 ریال1:56:43
8,694.2 ریال1:55:46
8,703.7 ریال1:54:43
8,720 ریال1:53:44
8,765.2 ریال1:52:43
8,781.5 ریال1:51:33
8,773.1 ریال1:50:43
8,781.5 ریال1:49:43
8,780.8 ریال1:48:46
8,792 ریال1:47:44
8,791.4 ریال1:46:44
8,787 ریال1:45:45
8,806.7 ریال1:44:43
8,843 ریال1:43:48
8,887.1 ریال1:42:45
8,889.9 ریال1:41:44
8,875.1 ریال1:40:49
8,900 ریال1:39:41
8,885.8 ریال1:38:45
8,902.4 ریال1:37:45
8,902.6 ریال1:36:46
8,888.2 ریال1:35:45
8,895.7 ریال1:34:43
8,876.1 ریال1:33:44
8,919.8 ریال1:32:43
8,919.9 ریال1:31:46
8,924.9 ریال1:30:46
8,930.7 ریال1:29:43
8,934.7 ریال1:28:43
8,929.9 ریال1:27:44
8,923.3 ریال1:26:43
8,928.7 ریال1:25:46
8,929 ریال1:24:46
8,925.7 ریال1:23:43
8,930.6 ریال1:22:42
8,930.9 ریال1:21:44
8,932.9 ریال1:20:47
8,932.8 ریال1:19:44
8,935.8 ریال1:18:33
8,932.9 ریال1:17:42
8,935.8 ریال1:16:33
8,927.4 ریال1:15:32
8,928.5 ریال1:14:43
8,927.4 ریال1:13:43
8,927.9 ریال1:12:44
8,925 ریال1:11:42
8,934 ریال1:10:43
8,930.8 ریال1:09:43
8,930.1 ریال1:08:43
8,942.9 ریال1:07:41
8,934.9 ریال1:06:31
8,943.3 ریال1:05:41
8,930.3 ریال1:04:41
8,937.9 ریال1:03:40
8,935 ریال1:02:30
8,924.7 ریال1:01:44
8,946.5 ریال1:00:43
8,958.9 ریال0:58:40
8,969 ریال0:57:40
8,962 ریال0:56:41
8,952.6 ریال0:55:43
8,947.9 ریال0:54:42
8,938.1 ریال0:53:43
8,964.3 ریال0:52:41
8,937 ریال0:51:30
8,952.2 ریال0:50:41
8,946.9 ریال0:49:42
8,937 ریال0:48:30
8,935.7 ریال0:47:38
8,937 ریال0:46:30
8,935.6 ریال0:45:41
8,940.5 ریال0:44:40
8,953.2 ریال0:43:41
8,940.1 ریال0:42:43
8,938.3 ریال0:41:40
8,960.1 ریال0:40:45
8,921.9 ریال0:39:41
8,922.4 ریال0:38:39
8,920.6 ریال0:37:37
8,919.9 ریال0:36:40
8,918 ریال0:35:41
8,912.6 ریال0:34:40
8,912.1 ریال0:33:40
8,910.8 ریال0:32:39
8,900 ریال0:31:38
8,894.4 ریال0:30:41
8,911.2 ریال0:29:39
8,905.1 ریال0:28:30
8,903 ریال0:27:38
8,900 ریال0:26:39
8,898.3 ریال0:25:42
8,889.9 ریال0:24:39
8,881.8 ریال0:23:40
8,886 ریال0:22:39
8,904.9 ریال0:21:39
8,894.8 ریال0:20:18
8,899.4 ریال0:19:38
8,906.7 ریال0:18:39
8,907.9 ریال0:17:18
8,913.7 ریال0:16:41
8,914.9 ریال0:15:38
8,907.9 ریال0:14:40
8,908 ریال0:13:37
8,908.9 ریال0:12:40
8,916.1 ریال0:11:38
8,916 ریال0:10:41
8,916.9 ریال0:09:37
8,915.6 ریال0:07:39
8,909.9 ریال0:06:43
8,907 ریال0:05:28
8,920.4 ریال0:04:40
8,910.8 ریال0:03:35
8,921.1 ریال0:02:36
8,922 ریال0:01:31
نظرات