شاخص یاب

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:6704.5
  • بالاترین قیمت روز:6776.4
  • پایین ترین قیمت روز:6357.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:52.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,430.1
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۰:۴۱
  • نرخ روز گذشته:6,425.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:279.4

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,704.5 ریال22:40:41
6,704.4 ریال22:36:41
6,700 ریال22:32:42
6,702.3 ریال22:28:42
6,709.9 ریال22:24:41
6,700.9 ریال22:20:39
6,707 ریال22:16:41
6,714 ریال22:12:26
6,711 ریال22:08:40
6,718.5 ریال22:04:36
6,708.5 ریال22:00:43
6,703.7 ریال21:56:40
6,700 ریال21:52:40
6,710.4 ریال21:48:47
6,712.3 ریال21:44:42
6,710.1 ریال21:40:47
6,721.1 ریال21:36:41
6,719 ریال21:32:19
6,717.8 ریال21:28:44
6,720.1 ریال21:20:42
6,716.1 ریال21:16:43
6,709.6 ریال21:12:25
6,716.6 ریال21:08:26
6,724.9 ریال21:04:26
6,720 ریال21:00:46
6,726.9 ریال20:56:41
6,730 ریال20:52:41
6,712.7 ریال20:48:25
6,711.3 ریال20:44:41
6,731.5 ریال20:40:28
6,727.5 ریال20:36:43
6,685 ریال20:32:28
6,699.7 ریال20:28:46
6,700 ریال20:24:26
6,696.4 ریال20:20:41
6,699.6 ریال20:16:46
6,704.7 ریال20:12:44
6,679.9 ریال20:08:42
6,705.6 ریال20:04:47
6,703.6 ریال20:00:50
6,709 ریال19:56:42
6,701.8 ریال19:52:46
6,715.2 ریال19:44:46
6,713.2 ریال19:40:48
6,712.5 ریال19:36:48
6,724.2 ریال19:32:46
6,739.7 ریال19:28:49
6,732.7 ریال19:24:49
6,731.3 ریال19:20:43
6,728.6 ریال19:16:44
6,731.5 ریال19:12:48
6,725.5 ریال19:08:49
6,721.9 ریال19:04:48
6,747.1 ریال19:00:50
6,738.9 ریال18:56:47
6,725 ریال18:52:46
6,720.3 ریال18:48:52
6,731.5 ریال18:44:47
6,721.3 ریال18:40:46
6,706.9 ریال18:36:46
6,715.6 ریال18:32:49
6,743 ریال18:28:53
6,735 ریال18:24:51
6,751.4 ریال18:20:47
6,776.4 ریال18:16:46
6,753.9 ریال18:12:26
6,759.6 ریال18:08:46
6,739.4 ریال18:04:25
6,738.4 ریال18:00:51
6,744 ریال17:56:45
6,740.1 ریال17:52:41
6,750.2 ریال17:48:42
6,733.8 ریال17:44:41
6,730.2 ریال17:40:42
6,733.6 ریال17:36:44
6,732.8 ریال17:32:39
6,740.2 ریال17:28:26
6,730 ریال17:24:45
6,735.5 ریال17:20:42
6,739.1 ریال17:16:43
6,734.1 ریال17:12:42
6,722.2 ریال17:04:38
6,721.3 ریال16:56:44
6,714.8 ریال16:52:44
6,739 ریال16:44:41
6,732.4 ریال16:40:44
6,727.8 ریال16:36:46
6,744.5 ریال16:32:43
6,756.8 ریال16:28:39
6,729.3 ریال16:24:45
6,740.4 ریال16:20:41
6,723.1 ریال16:16:42
6,727.2 ریال16:12:41
6,706.3 ریال16:04:39
6,719.9 ریال16:00:50
6,729.4 ریال15:56:41
6,730.3 ریال15:52:42
6,719.9 ریال15:44:46
6,714.9 ریال15:40:41
6,701.7 ریال15:36:39
6,700.6 ریال15:32:43
6,698.3 ریال15:24:46
6,698 ریال15:20:41
6,694.5 ریال15:16:39
6,702.6 ریال15:12:44
6,705.9 ریال15:04:25
6,703.1 ریال15:00:47
6,705.9 ریال14:56:39
6,711.9 ریال14:52:42
6,706.8 ریال14:44:38
6,712.5 ریال14:40:46
6,716.6 ریال14:36:42
6,716.4 ریال14:32:39
6,722 ریال14:24:42
6,695.8 ریال14:20:43
6,688.2 ریال14:16:25
6,693.4 ریال14:12:25
6,689.9 ریال14:04:42
6,699.9 ریال14:00:44
6,700 ریال13:56:43
6,699.5 ریال13:52:24
6,699.9 ریال13:44:42
6,705.1 ریال13:40:46
6,722.5 ریال13:36:43
6,713.9 ریال13:32:44
6,694.4 ریال13:28:40
6,694.9 ریال13:24:43
6,700.9 ریال13:20:26
6,689.8 ریال13:16:40
6,728.1 ریال13:12:25
6,733.5 ریال13:08:42
6,731 ریال13:04:44
6,723.5 ریال13:00:51
6,721.9 ریال12:56:47
6,733.9 ریال12:52:25
6,715.9 ریال12:48:25
6,707.3 ریال12:44:41
6,713.7 ریال12:40:27
6,688.9 ریال12:36:47
6,666 ریال12:32:48
6,651.5 ریال12:24:52
6,644.3 ریال12:20:47
6,641 ریال12:16:43
6,627 ریال12:12:52
6,574.8 ریال12:04:44
6,567.8 ریال12:00:52
6,569 ریال11:56:45
6,562.1 ریال11:52:40
6,563.6 ریال11:48:25
6,560.1 ریال11:44:46
6,559 ریال11:40:26
6,551 ریال11:36:45
6,546.2 ریال11:32:46
6,550 ریال11:28:39
6,550.8 ریال11:24:40
6,557.1 ریال11:20:26
6,564.1 ریال11:16:25
6,555.1 ریال11:08:40
6,552.2 ریال11:04:38
6,545 ریال11:00:45
6,547.7 ریال10:56:45
6,547.6 ریال10:52:43
6,546.9 ریال10:48:41
6,545.3 ریال10:44:42
6,539.7 ریال10:40:26
6,538.6 ریال10:32:38
6,537.7 ریال10:28:40
6,537.8 ریال10:24:41
6,534.6 ریال10:20:38
6,535.2 ریال10:16:38
6,537.8 ریال10:12:43
6,539.9 ریال10:08:40
6,537.4 ریال10:04:48
6,533.2 ریال10:00:43
6,531.1 ریال9:56:40
6,547 ریال9:52:38
6,547.7 ریال9:48:40
6,548.1 ریال9:44:25
6,548.3 ریال9:40:41
6,549.7 ریال9:36:42
6,550.1 ریال9:32:42
6,550 ریال9:28:45
6,550.7 ریال9:24:39
6,550 ریال9:20:45
6,542.6 ریال9:16:41
6,540.9 ریال9:12:43
6,541 ریال9:08:38
6,540.9 ریال9:00:46
6,541 ریال8:52:40
6,547.9 ریال8:48:38
6,550.6 ریال8:44:40
6,548.2 ریال8:40:44
6,558.9 ریال8:36:24
6,556.9 ریال8:32:42
6,553.1 ریال8:28:39
6,553.5 ریال8:24:41
6,559.6 ریال8:20:38
6,563.7 ریال8:16:40
6,565.7 ریال8:12:37
6,554.6 ریال8:08:25
6,554.7 ریال8:04:39
6,555.1 ریال8:00:43
6,558.1 ریال7:56:24
6,552.8 ریال7:48:40
6,552.2 ریال7:44:39
6,550 ریال7:40:40
6,563.2 ریال7:36:41
6,560.1 ریال7:28:40
6,560 ریال7:24:41
6,562 ریال7:20:39
6,553.1 ریال7:16:38
6,518 ریال7:12:42
6,520.9 ریال7:08:36
6,518 ریال7:04:37
6,506.7 ریال6:56:40
6,506 ریال6:44:37
6,503.8 ریال6:36:42
6,500.4 ریال6:32:37
6,500 ریال6:28:35
6,506.7 ریال6:24:39
6,503.3 ریال6:20:36
6,500 ریال6:17:01
6,501 ریال6:12:25
6,501.6 ریال6:04:36
6,506.1 ریال6:00:43
6,496.1 ریال5:52:38
6,504.8 ریال5:48:36
6,499.6 ریال5:40:41
6,507 ریال5:36:41
6,510.3 ریال5:32:39
6,502.4 ریال5:24:37
6,497.5 ریال5:20:42
6,514.1 ریال5:16:39
6,515.6 ریال5:12:40
6,507.1 ریال5:08:35
6,510.1 ریال5:04:25
6,517.2 ریال5:00:48
6,524.2 ریال4:56:24
6,535.4 ریال4:52:36
6,527.1 ریال4:44:42
6,514.3 ریال4:40:40
6,522.1 ریال4:36:25
6,500.5 ریال4:32:40
6,498.3 ریال4:24:40
6,500.6 ریال4:20:38
6,507.6 ریال4:16:38
6,504.6 ریال4:12:38
6,504.5 ریال4:04:36
6,497.3 ریال4:00:38
6,504.5 ریال3:52:36
6,508.6 ریال3:44:34
6,502.7 ریال3:40:36
6,516 ریال3:36:35
6,525 ریال3:32:37
6,494.5 ریال3:28:39
6,492.4 ریال3:24:24
6,489.8 ریال3:20:24
6,481.5 ریال3:16:37
6,486.1 ریال3:12:33
6,494.5 ریال3:08:23
6,492.9 ریال3:04:38
6,500 ریال3:00:40
6,490.1 ریال2:56:35
6,479.2 ریال2:52:41
6,482.1 ریال2:44:38
6,483.3 ریال2:40:38
6,500.2 ریال2:36:38
6,480 ریال2:32:39
6,430.9 ریال2:24:37
6,422.2 ریال2:20:37
6,417.9 ریال2:16:37
6,420 ریال2:12:39
6,391.7 ریال2:08:35
6,389.1 ریال2:04:40
6,374.9 ریال2:00:49
6,377 ریال1:56:34
6,377.1 ریال1:52:36
6,377 ریال1:48:37
6,375 ریال1:44:36
6,365 ریال1:40:24
6,370.8 ریال1:36:38
6,381 ریال1:32:39
6,375.4 ریال1:28:34
6,380.4 ریال1:24:35
6,383 ریال1:20:24
6,373.2 ریال1:16:34
6,357.2 ریال1:12:24
6,375.3 ریال1:08:37
6,393.2 ریال1:04:42
6,417.4 ریال1:00:38
6,423.4 ریال0:56:38
6,437.4 ریال0:52:35
6,429 ریال0:48:37
6,423.4 ریال0:44:35
6,430.6 ریال0:40:41
6,423.3 ریال0:36:42
6,425.7 ریال0:32:38
6,423.1 ریال0:28:35
6,421.6 ریال0:24:38
6,428.4 ریال0:20:38
6,428.7 ریال0:16:36
6,433.1 ریال0:12:41
6,435 ریال0:08:39
6,430.1 ریال0:04:41
نظرات