بیت کوین / دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,744 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 543.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,984 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 783.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,726 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 525.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,275.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.75%