بیت کوین / دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک بیت کوین / دلار در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,848 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 420.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,721 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,293.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,780.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,655 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,227.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.44%